Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů společnosti Wimdu

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) pro použití on-line platformy wimdu.com

(Poslední aktualizovaná verze)

 1. Rozsah a změny všeobecných obchodních podmínek
  1. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) níže se vztahují na používání platformy www.wimdu.cz (také: "platforma"). Jedná se o službu Wimdu GmbH ("Wimdu" nebo "my").
  2. "Uživatelé" ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou fyzické a právnické osoby, které jsou zaregistrovány a jejichž registrace byla společností Wimdu potvrzena.
  3. Wimdu nabízí využití své platformy, zejména využití databáze, a to výhradně na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek.
  4. Zaregistrováním nebo využitím našich služeb uživatelé souhlasí s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
  5. Wimdu si vyhrazuje právo na změnu svých Smluvní podmínky účinné v budoucnosti, pokud je tak vyžadováno z ekonomických či jiných právních důvodů. Změny se nestanou součástí dohody, dokud uživatel s těmito změnami nebude souhlasit. K informování o změnách smluvních podmínek slouží e-mailová adresa uživatele, která je uvedena jako kontaktní adresa. Pokud uživatel nic nenamítá proti Všeobecným obchodním podmínám ve lhůtě jednoho týdne, budou nové smluvní podmínky považovány za odsouhlasené.
  6. Obchodní podmínky uživatele, které jsou v rozporu s obchodními podmínkami Wimdu, nemají žádný vliv (bod 2.5 Odchylně od) i v případě, že obchodní podmínky Wimdu nejsou s nimi v rozporu.
 2. Povinnosti společnosti Wimdu a poskytovatelů ubytování
  1. Platforma je webová stránka, na které mohou uživatelé nabízet a pronajímat byty, domy, pokoje nebo jiné ubytování ("ubytování").
  2. Na stránkách www.wimdu.cz, Wimdu poskytuje službu, na které mohou uživatelé spolu komunikovat a uzavírat dohody. Samotné Wimdu neposkytuje žádné ubytování; působí pouze jako prostředník mezi uživateli při uzavírání dohod.
  3. Pronájmy jsou uzavírány výhradně mezi uživatelem poskytující ubytování ("poskytovatel") a uživatel pronájem ubytování ("nájemce"). Wimdu sám není účastníkem dohody uzavřené mezi uživateli. Nicméně, spol. Wimdu je oprávněna jednat jako zástupce pro poskytovatele, uzavírat dohody s úřady a uzavírat mezinárodní smlouvy jeho jménem. Nicméně, poskytovatelé a nájemci sami odpovídají za uspokojení svých vlastních smluvních závazků. V případě prodlení musí být vše sjednáno mezi uživateli. Wimdu ukládá a předává kontaktní údaje obou stran pro tento účel.
  4. Wimdu neprověřuje legálnost, přesnost, ani úplnost zveřejněných nabídek. Taktéž nabídky nereprezentují žádné postoje společnosti. Wimdu není zodpovědné za nabídky a obsahy třetích stran.
  5. Poskytovatelé mohou uplatnit své vlastní podmínky pro ubytování, které pronajímají. Ty nemají vliv na smluvní podmínky spol. Wimdu.
  6. Poskytovatelé a nájemci jsou zodpovědní za dodržování zákonů, včetně kódu pronajímané nemovitosti.
 3. Registrace, sjednání smluv mezi uživateli, smluvní prohlášení
  1. Registrace uživatele je nutná pro využívání služeb Wimdu. Registrace je zdarma a vyžaduje, aby uživatelé přijmuli smluvní podmínky Wimdu. Dohoda mezi Wimdu a uživatelem vzniká po obdržení potvrzovacího registračního e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou uživatelem. Neexistuje žádný nárok na uzavření takové dohody.
  2. Registrace je umožněna pouze fyzickým osobám, právnickým osobám a společnostem, které jsou plně právně způsobilé. Registrace právnické osoby nebo společnosti může provádět pouze fyzická osoba s pravomocí zastupování a musí mít název. Při registraci může být pouze jedna osoba uvedena jako vlastník uživatelské účtu (například NE manželské páry nebo rodiny).
  3. Při registraci se uživatel zavazuje poskytnout přesné, aktuální a úplné informace požadované v registračním formuláři, zejména jméno a příjmení, aktuální adresu, platnou e-mailovou adresu a případně název společnosti a pověřený zástupce. Údaje musí být aktuální a správné za všech okolností. Více registrací pod různými jmény jsou zakázány. Při registraci si uživatel zvolí jméno uživatele a heslo. Uživatelské jméno nemůže být e-mail nebo internetová adresa, nesmí porušovat práva třetích osob - zejména pojmenování nebo ochranné známky - a nesmí překračovat meze slušnosti. Po registraci je uživateli přiřazeno heslo a název uživatelského účtu.
  4. Uživatel může obdržet smluvní prohlášení na uvedenou e-mailovou adresu.
 4. Povinnosti uživatele, uživatelský účet, integrita systému
  1. Uživatel je zodpovědný za veškerý obsah, který umístí na platformě. Dle dohody s Wimdu příjímá, že nebude zveřejňovat nelegální obsah a zdrží se činnosti, které porušují zákony.
  2. Poskytovatel je odpovědný za to, že nabízené ubytování je popsáno správně a úplně. Uživatel musí poskytnout informace požadované spol. Wimdu je minimálně tak, aby nabídky ubytování byla popsána s dostatečnou přesností. Kromě toho má poskytovatel možnost stanovit další podmínky, jako jsou záloha, poplatky za úklid, možnosti stornování apod. Jednotlivé storno podmínky, které mohou být dohodnuty, jsou k dispozici v rámci stornovacích podmínek. Uživatel se zavazuje udržovat informace v jeho uživatelském účtu aktuální a přesné za všech okolností, tj. k nápravě ihned v případě změny. Uživatelský účet nemůže být převeden na jinou osobu.
  3. Uživatel se zavazuje používat svůj uživatelský účet sám a neprorzazovat své heslo jiným osobám.
  4. Uživatel je zodpovědný za všechny akce prováděné pomocí svého uživatelského účtu. Není zodpovědný pouze v případě zneužití.
  5. Jakmile si je uživatel vědom, že třetí osoby získaly přístup k jeho uživatelskému účtu, je povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně spol. Wimdu. Wimdu je pak oprávněno zablokovat uživatelský účet, dokud se situace nevyjasní.
  6. Každý uživatel musí nezávisle ověřit totožnost jeho smluvního partnera. Wimdu neručí za přesnost kontaktních informací zadané uživateli.
  7. Uživatel se zavazuje nastavit své systémy a programy v souvislosti s použitím nabídky Wimdu takovým způsobem, který zajišťuje, že bezpečnost, integrita a dostupnost systémů zřízených Wimdu nejsou ovlivněny. Uživatelé nesmí blokovat, přepisovat nebo modifikovat obsah generovaný Wimdu nebo v rozporu s nabídkami Wimdu jakýmkoli jiným způsobem, který odporuje smyslu uživatelské dohody. Wimdu je oprávněno nastavit požadovaná opatření v souladu s ustanovením § 12, které jsou nezbytné k zajištění integrity systému Wimdu nebo systémy třetích stran.
  8. Uživatelé nesmí používat adresy, kontaktní údaje nebo e-mailové adresy, které získají pomocí Wimdu pro jakýkoli jiný účel než pro smluvní komunikaci. Zejména nesmí být tyto údaje předány neoprávněným osobám, používat je k reklamním účelům, pokud dotyčný uživatel výslovně neudělil svůj souhlas předem.
  9. Uživatel nesmí posílat hromadné zprávy se stejným obsahem prostřednictvím platformy. Jakékoliv spamování nebo podobně obtěžující akce vůči jiným uživatelům nebo třetím osobám je zakázáno.
  10. Každý uživatel je zodpovědný za archivaci veškerých informací, které lze zobrazit na webové stránce a které jsou na Wimdu uloženy. Ty jsou nutné za účelem zachování důkazů, účetnictví apod. Informace jsou skladování na médiu nezávislé na Wimdu.
  11. V případě porušení všeobecných obchodních podmínek ze strany uživatele, je Wimdu oprávněno uplatnit svá práva. Wimdu může vyloučit dotyčného uživatele z používání svých služeb, odstranit obsah, který používá, nebo přijmout jiná opatření ve smyslu § 12. Wimdu podnikne právní kroky k uplatnění svých legitimních práv.
 5. Zpracování obsahu a práv
  1. V rámci funkce této platformy mohou poskytovatelé předložit nabídku potenciálním nájemcům pomocí různých médií. Určitá pravidla musí být splněna, aby bylo zajištěno, že různá média jsou využívány legálně tak, že ani uživatel, ani Wimdu nemůže být zodpovědný. Tato pravidla vyplývají například ze zákonů na ochranu autorských práv v souvislosti se všeobecnými obchodními podmínkami.
  2. Wimdu ukládá uživatelům jejich nahraný multimediální obsah (obrázky, text, atd.) a zajišťuje potřebnou paměť a přístup k němu. Uživatelé jsou proto sami výhradně zodpovědní za multimediální obsah, který nahrají do Wimdu a zabavuje Wimdu proti všem nároků třetích osob z tohoto vyplývající. Jedná se zejména zbavení nároků na náklady na stíhání a právní obranu.
  3. Uživatelé musít zajistit, že nahraný obsah neporušuje platné právní předpisy, není v rozporu s dobrými mravy nebo neporušuje práva třetích osob (jména, názvy, osobní práva, autorská práva, práva na ochranu osobních údajů, atd.). Uživatelé se musí zejména zavázat, že nebudou nahrávat obsah, který porušuje podmínky Strafgesetzbuch (SGB - německý trestní zákoník), nebo Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV - německý mezistátní smlouva o ochraně nezletilých v médiích). Uživatel se rovněž zavazuje nepoužívat obsah, který je pornografický nebo oslavuje násilí. To platí i pro odesílání e-mailů a dalších elektronických komunikačních médií platformy.
  4. Nahráním multimediálního obsahu uživatelé přenášejí na Wimdu zdarma, odvolatelné a neomezené právo na užívání a volné šíření. Zejména právo na použití zahrnuje právo na zpracování multimediálního obsahu v rámci platformy tak, aby byly k dispozici veřejnosti off-line, v tištěné nebo elektronické formě, kabelem nebo bezdrátově, a to takovým způsobem, že je přístupné veřejnosti v místech a časech jejich výběru, včetně přehrávání na zvoleném elektornickém zařízení, které umožňuje on-line přístup, zejména stolní a přenosné počítače a mobilní zařízení, jako jsou chytré telefony, tablety a podobná zařízení.
  5. Obsah nabízeny prostřednictvím Wimdu je chráněn autorskými právy. Tato platforma je obecně přístupná a využívána fyzickými osobami pomocí webového prohlížeče. Použití technologií, jako jsou web spiders, roboti, nebo podobné programy, jejichž cílem je nejen indexování obsahu, ale také přístupu k uloženým datům na platformě je zakázáno. To platí zejména pro technologie, které umožňují tzv. screen scraping a dalších aktivity.
  6. V případě porušení zákazů a pokynů uvedených ve všeobecných obchodních podmínkách je Wimdu oprávněno odmítnout převzetí obsahu, odstranit a blokovat obsah, okamžitě odstranit stránky a odkazy na ně odkazující. V takových případech nemá uživatel právo na obnovení svého multimediálního obsahu na internetové platformě nebo uvolnění jeho odstraněného uživatelského profilu.
 6. Dostupnost a změna webových stránek
  1. Uživatel nemá žádný právní nárok na trvalé využívání platformy. Zejména Wimdu nemusí zajistit, že platforma je k dispozici za všech okolností. Wimdu se nicméně snaží udržet provoz platformy s co nejmenším počtem poruch a pokračovat v neustálém vývoji tak, aby byly co nejvíc uspokojeny požadavky uživatelů.
  2. Wimdu může dočasně omezit použití platformy, pokud je to nutné z hlediska bezpečnosti, integrity, omezení kapacity, nebo provádění technických opatření (údržba). Wimdu však v těchto případech dá uživatelům vědět předem.
 7. Zodpovědnost za stránky třetích stran
  1. Webové stránky také obsahují odkazy na webové stránky na internetu spravovány třetími stranami, jejichž obsah není Wimdu ovlivněn. Wimdu pouze umožňuje přístup k internetových stránkách a nenese žádnou odpovědnost za obsah. Odkazy na internetové stránky třetích stran slouží pouze k usnadnění navigace. Wimdu neobhajuje názory vyjádřené na těchto stránkách a výslovně distancuje od veškerého obsahu všech webových stránek, na které na své platformě odkazuje.
  2. Majitelé internetových stránek, na které jsou Wimdu odkazuje mají výhradní zodpovědnost za jejich obsah, zboží nebo služeb nabízených k prodeji.
 8. Rezervační proces, platby, fakturace
  1. Nahráním nabídky ubytování na stránkách Wimdu poskytovatel souhlasí s jejím zveřejněním. Jiný uživatel si může toto ubytování zarezervovat. Dohoda vzniká, přijme-li zprostředkovatel tuto nabídku do 24 hodin. V případě, že se tak nestane, uživatel (nájemce) již není vázán na tuto nabídku.
  2. Jednou z možností uvedených ve storno podmínkách může být dohoda. Náhrady uživateli hradí Wimdu pomocí stejného zvoleného platebního způsobu, jenž jsou zmíněny v sekci 8.4.3.
  3. Na požádání musí poskytovatel vystavit nájemci fakturu na celkovou částku. Na požádání vydá Wimdu poskytovateli s fakturu na poplatky za zpracování. Ta však bude vydána v částce bez daně z přidané hodnoty, resp. tak, jak je ukládáno právními předpisy.
  4. Pokud není Wimdu oznámeno jinak, je předpokládáno, že poskytovatel působí v obchodním postavení si je vědom jeho daňovými povinnostmi, které splňuje odpovídajícím způsobem. Wimdu je oprávněno požadovat zaslání těchto daňových povinností.
  5. Poskytovatel ubytování si vyhrazuje právo dodatečně účtovat další náklady na základě spotřeby (zejména: elektřina, voda, topení). Poskytovatel je povinen před uzavřením dohody informovat nájemce, že má základní právo vyúčtovat tyto náklady. Tyto náklady nejsou zohledněny při výpočtu poplatku za zpracování. To platí i pro jakékoli zálohy.
  6. Vouchery na ubytování mohou být použity na rezervaci ubytování. Držitelé voucheru nemohou voucher vyměnit za peníze.
  7. Uživatelé mají zakázáno obcházení rezervačního systému a platebního procesu, zejména poplatků za zpracování.
 9. Záloha
  1. Poskytovatel je oprávněn požadovat vratnou zálohu. Pokud poskytovatel požaduje zálohuod nájemce v den příjezdu, musí být odpovídající informace o výši zálohy a způsobu platby uvedeny v nabídce. Výše zálohy musí být stanovena před rezervací. Rovněž je třeba předem vyjasnit, kdy musí být tato částka zaplacena (např. tři měsíce před příjezdem, v hotovosti při příjezdu atd.).
  2. Pokud se poskytovatel nezmínil o záloze ve své nabídce ubytování, ale i přesto zálohu požaduje, přičemž nájemce nesouhlasí, opravňuje to nájemce k odmítnutí smlouvy z důvodu porušení smlouvy. V takových případech si Wimdu vyhrazuje právo zrušit rezervaci, a poskytovateli účtovat storno poplatek.
  3. Wimdu není odpovědné za správu zálohových plateb nebo za nároky uplatněné poskytovatelem.
 10. Hodnotící systém
  1. Webová stránka umožňuje uživatelům ohodnoti jeden druhého po skončení smlouvy, resp. po odjezdu. Ohodnocení je určeno k zajištění informací týkající se důvěryhodnosti uživatelů. Ohodnocení není Wimdu kontrolováno.
  2. Uživatelé se zavazují zveřjnit pouze pravdivé výroky během psaní hodnocení. Ty musí být v souladu s příslušnými právními předpisy. V ohodnocení, které uživatelé vyjádřili nesmí porušovat práva třetích osob, zejména osobní práva. Musí být objektivní a nesmí obsahovat hanlivou kritiku.
  3. Jakékoliv používání hodnotícího systému v rozporu s účelem hodnotícího systému je zakázáno. Zejména uživatelé mají zakázáno psát hodnocení o sobě samotných nebo ovlivňovat třetí strany. Dále je zakázáno používat hodnocení pro účely prezentace na webových stránkách.
  4. Wimdu nezasahuje do systému hodnocení bez oprávněných důvodů. Zveřejněné hodnocení nelze změnit ani odstranit, pouze v případě, že tak zákon vyžaduje, lze hodnocení odstranit. Hodnocenínelze změnit poté, co bylo zveřejněno. Hodnocení je trvale uloženo v uživatelském profilu a hodnocení simohou zobrazit všichni uživatelé. Wimdu je oprávněn přidávat k hodnocení poznámky, pokud je to užitečné pro objasnění a lepší pochopení hodnocení.
  5. Obě smluvní strany se mohou dohodnout na stažení hodnocení, které již bylo zveřejněno. Hodnocení dále nebude součástí profilu.
 11. Doba trvání, ukončení
  1. Uživatel uzavířá smlouvu na dobu neurčitou.
  2. Uživatel může ukončit smluvní vztah kdykoliv a bez předchozího upozornění. Prohlášení o ukončení spolupráce s Wimdu v písemné formě (např. dopis, fax, e-mail) je dostačující. Okamžité ukončení smlouvy nemá vliv na ostatní uživatele, například na cestující. Byla-li mezi dvěma uživateli před ukončením smluvního vztahu s Wimdu uzavřena smlouva, smlouva je stále platná. To platí i pro nároky na zaplacení poplatku za zpracování.
  3. Wimdu může ukončit smlouvu s uživatelem kdykoliv. Výpovědní lhůta jsou dva týdny.
 12. Opatření v případě protiprávního jednání nebo jednání v rozporu se smlouvou podle uživatele
  1. Wimdu také bere v úvahu zájmy dotyčného uživatele v úvahu při výběru těchto opatření.
  2. Pronájmy, které již byly uzavřeny mezi uživately nejsou ovlivněny smazáním nabídky. To platí i pro nároky na zaplacení poplatku za zpracování. Platnost pronájmu nezaniká, pokud Wimdu odstraní nabídku ubytování, pro kterou již byla přijata a potvrzena rezervace.
  3. V případě, že je uživateli trvale zablokován účet Wimdu, není možno zablokovaný účet znovu onovit. To platí i pro zanechaná ohodnocení. Uživatel také nesmí používat webové stránky pod jiným uživatelským jménem, resp. se nesmí znovu zaregistrovat.
 13. Zodpovědnost Wimdu
  1. Wimdu je plně zodpovědné za úmyslně způsobené škody nebo za škody způsobené z hrubé nedbalosti způsobené zaměstnanci nebo zástupci společnosti, kteří jednali podvodně nebo utajovali informace ohrožují zdraví a život jiných uživatelů.
  2. Wimdu je zodpovědné za škody pouze v případě, když vyplývají z porušení povinností, jejichž splnění umožní řádné provádění této dohody a jejichž dodržování je pravidelně důvěřuje stranami dohody. Povinnost k náhradě se nevztahuje na škody, které jsou považovány za dohodnuté nebo předvídatelné. Tím není dotčena žádná odpovědnost za Produkthaftungsgesetz (německého zákona o odpovědnosti za výrobek).
  3. Jelikož se Wimdu neúčastní smluvního vztahu mezi nájemcem a poskytovatelem, Wimdu nenese žádnou odpovědnost za smlouvy o ubytování.
 14. Závěrečná ustanovení
  1. Wimdu je oprávněno převést svá práva a povinnosti podle této dohody zcela nebo zčásti na třetí osoby.
  2. Tato dohoda se vztahuje pouze na hmotná právea Spolkové republiky Německo, s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a německého mezinárodního soukromého práva.
  3. Pokud uživatel není spotřebitelem ve smyslu § 13 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch - německý občanský zákoník), nemá to žádný vliv na povinné předpisy na ochranu spotřebitele, v němž má spotřebitel trvalé bydliště.
  4. Pokud by se některé ustanovení ve všeobecných obchodních podmíkách stalo z části nebo úplně neplatné ostatní všeobecné obchodní podmínky zůstanou stále v platnosti. V případě zrušení platnosti některého ustanovení musí být toto ustanvoení nahrazeno jiným ustanovením.
  5. Všechna prohlášení, která mají být zaslána v souvislosti s dohodou s uživatelem, která bude uzavřena s Wimdu, musí být vydány písemně nebo e-mailem. Poštovní adresa a e-mailová adresa uživatele jsou ty, které jsou uvedeny jako aktuální kontaktních údajů v uživatelském účtu uživatele.
  6. Wimdu GmbH provozuje svou dceřinéou společnost Wimdu Malta Limited (38, Level 2, Emanuel Schembri Street, Birkirkara BKR 1810 Malta) pro zpracování transakcí kreditních karet.
*To read more about our subsidiary liability insurance, click here

Stornovací podmínky

1. Jak storno funguje?

 • Stornovací podmínky vybírá poskytovatel ubytování (hostitel). Poskytovatel si může vybrat jednu ze tří různých podmínek: flexibilní, mírnou, nebo striktní. Tyto podmínky jsou vytvořeny pro ochranu jak poskytovatelů, tak hostů.
 • V souladu se stornovacími podmínkami se za storno považuje odvolání pobytu před plánovaným příjezdem.

2. Jak stornuji rezervaci?

 • K zajištění hladkého a bezpečného procesu musejí být všechna storna prováděna prostřednictvím Wimdu.
 • Pokud si přejete zrušit rezervaci, prosím kontaktujte tým zákaznické podpory.
 • Storna prováděná hostem musejí být podána v písemné formě. Storna musejí obsahovat číslo rezervace a musejí být odeslána z emailové adresy hosta, kterou si zaregistroval ve Wimdu a zapsal ve svém uživatelském účtu.
 • Hostitelé musejí zrušit své rezervace prostřednictvím stornovací stránky Wimdu, která je k dispozici v části "Můj výpis" v sekci "Můj účet". Při stornování prostřednictvím této stránky je vytvořen automatický textový formulář, který je poslán do zákaznického centra Wimdu.
 • Prosíme, berte na vědomí, že storno není platné do doby, než obdržíte potvrzující e-mail od Wimdu.
 • Náš tým zákaznické podpory okamžitě zpracuje Váš požadavek na storno a informuje poskytovatele nebo nájemce. Nemusíte podnikat žádné další kroky.

3. Pokud nájemce stornuje rezervaci, jak se vypočítá vrácená částka a poplatek poskytovateli?

3.1. Obecná ustanovení

 • Výše vrácené částky závisí na tom, kdy je rezervace zrušena a na storno podmínkách zvolených poskytovatelem, nebo určených společností Wimdu.
 • K zajištění hladkého a bezpečného procesu musejí být veškerá storna provedena prostřednictvím Wimdu.
 • Celková vrácená částka závisí na stornovacích podmínkách. Poplatek za storno rezervaci je uveden při rezervaci. Vztahují se na něj příslušné podmínky ohledně platebních procesů v sekci 8.4.
 • Bez ohledu na stornovací podmínky vybrané poskytovatelem jsou nájemci sami odpovědní prokázat, že poskytovateli nevznikla žádná škoda nebo mnohem menší ztráta, než výše stornovacího poplatku.

3.2. Individuální stornovací podmínky

Stornovací podmínky: Free Cancellation

Bude Vám vrácena celková částka (včetně poplatku za služby Wimdu), pokud zrušíte rezervaci nejméně 2 dny před příjezdem do 12 hodiny polední SEČ (Středoevropského času). Pokud stornujete rezervaci méně než 2 dny před příjezdem, bude Vám nahrazeno 5% z celkové částky rezervace minus storno poplatek.

Berte na vědomí, že ke dni 13. července 2015 byla zrušena možnost "bezplatného zrušení" rezervace. Pravidla pro "Bezplatné zrušení" stále platí pro všechny rezervace, které byly potvrzeny nebo zaslány před 13. červencem 2015 u všech typů ubytování, jež nabízely v době rezervace možnost "bezplatného zrušení".

Stornovací podmínky: Mírné

Pokud stornujete rezervaci alespoň 2 dny před příjezdem do 12 hodiny polední SEČ (Středoevropského času), bude Vám vrácena celá částka rezervace minus storno poplatek. Pokud stornujete rezervaci méně než 2 dny před příjezdem, bude Vám nahrazeno 5% z celkové částky rezervace minus storno poplatek.

Stornovací podmínky: Středně přísné

Pokud stornujete rezervaci alespoň 4 dny před příjezdem (do 12 hodin poledne místního času), bude Vám vrácena celá částka rezervace odečtená o Wimdu stornovací poplatky. Pokud stornujete rezervaci méně než 4 dny před příjezdem, bude Vám nahrazeno 5% z celkové částky rezervace odečtenou o Wimdu stornovací poplatky.

Stornovací podmínky: Přísné

Pokud stornujete rezervaci alespoň 7 dní před příjezdem do 12 hodiny polední SEČ (Středoevropského času), bude Vám vrácena polovina částky rezervace minus storno poplatek. Pokud stornujete rezervaci méně než 7 dní před příjezdem, bude Vám nahrazeno 5% z celkové částky rezervace minus storno poplatek.

4. Co se stane, pokud hostitel zruší rezervaci?

 • Wimdu bere zrušení rezervace velmi vážně, protože to vytváří v hostech negativní zkušenost.
 • V případě zrušení hostitelem bude hostovi proplacena plná částka rezervace. V takových případech hostům nebudou účtovány žádné stornovací poplatky.
 • Wimdu pomůže hostovi najít náhradní ubytování.
 • Hostitel musí zaplatit stornovací poplatek ve výši 15% celkové ceny rezervace. Stornovací poplatek se zvýší na 50% z celkové ceny, pokud hostitel zruší rezervaci méně jak 8 dní před příjezdem. Pokud byla přijata rezervace prostřednictvím "Okamžité rezervace" a rezervace je poté zrušena do 24 hodin od potvrzení, poplatek bude 5%.
 • Stornovací poplatek bude odečten z další rezervace u hostitele.
 • Hostitel nedostane zaplaceno za žádné rezervace, které zrušil.
 • Nabídka spojená se stornovanou rezervací bude penalizována v žebříčku výpisů; to může vést ke snížení požadavků na rezervaci v budoucnu.
 • Jednohvězdičková recenze bude automaticky přidána do sekce recenzí nabídky, která byla spojena se zrušenou rezervací.

5. Zvláštní případy stornovacích podmínek

5.1. Úmrtí blízké osoby

V případě úmrtí v rodině (matka, otec, manžel/manželka, sestra, bratr, dítě) v rozmezí 7 dní až 24 hodin před příjezdem bude hostovi vrácena plná částka za rezervaci. Hostiteli nevznikne nárok na platbu. Nebudou účtovány žádné storno poplatky. V rozmezí méně než 24 hodin před příjezdem bude hostovi vrácena částka ve výši 75% z částky rezervace a 25% z částky rezervace bude vyplaceno hostiteli. Nebudou účtovány žádné storno poplatky. K prokázání je požadován úmrtní list.

5.2. Živelné katastrofy a jiné nepředvídatelné události

V případě, že přírodní živelné katastrofy (laviny, sněhové bouře, hurikány, zemětřesení, záplavy, sesuvy půdy, údery blesku), války, teroristické útoky nebo jaderné nehody znemožní hostiteli dostát závazkům vyplývajícím z rezervace (a prokáže-li, že nemůže ani poskytnout náhradní ubytování odpovídající zarezervovanému), bude hostu vrácena částka v plné výši celkové ceny. Nebudou účtovány žádné storno poplatky. To samé platí v případech, pokud dojde k poškození dopravního prostředku a host se nemůže dopravit do místa ubytování jiným způsobem a může o tom poskytnout důkazy.

6. Co se bude dít, pokud se objeví problémy po příjezdu?

 • Pokud máte závažné důvody ke stížnosti při příjezdu, prosíme, kontaktujte náš tým zákaznické podpory do 24 hodin. Pokud ubytování nebylo ve stavu, který byl popsán ve smlouvě, zašleme příslušné stížnosti hostiteli. Po přezkoumání případu odečteme příslušnou částku, která by měla být zaplacena hostiteli, a zbytek vám vrátíme.
 • Prosíme, vezměte na vědomí, že vrácení peněz je možné pouze tehdy, pokud obdržíme vaši stížnost do 24 hodin od příjezdu.
 • Wimdu si vyhrazuje právo požadovat platbu přinejmenším ve výši poplatku za zpracování od hostitele.

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Wimdu GmbH („Wimdu“)

1. Název a adresa správce

Správce ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších vnitrostátních zákonů o ochraně osobních údajů členských států a jiných ustanovení o ochraně osobních údajů je společnost:

Wimdu GmbH

Voltastr. 5

13355 Berlín

Německo

E-mail: contact@wimdu.com

Webová stránka: www.wimdu.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti Wimdu GmbH

E-mail: datenschutz@wimdu.com

2. Obecné informace o zpracování osobních údajů

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Pokud v rámci naší nabídky shromažďujeme, zpracováváme nebo využíváme vaše osobní údaje, činíme tak v souladu s platnými německými a evropskými zákony o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje našich uživatelů shromažďujeme a využíváme v zásadě pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro poskytování funkčních webových stránek, našeho obsahu a služeb. Shromažďování a využívání osobních údajů našich uživatelů probíhá běžně pouze se souhlasem uživatele. Výjimka se uplatní v případě, kdy předchozí udělení souhlasu z faktických důvodů není možné a zpracování údajů je povoleno zákonnými předpisy.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud pro úkony zpracování osobních údajů získáme souhlas subjektu údajů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR).

V případě zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné pro uzavření a splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Totéž platí i pro úkony zpracování, které jsou nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na naši společnost vztahuje, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitého zájmu subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR.

Je-li zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, slouží jako právní základ pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3. Výmaz osobních údajů a doba uchovávání

Osobní údaje subjektu údajů jsou vymazány nebo znepřístupněny, jakmile pomine účel jejich uchovávání. K uchovávání může kromě toho docházet tehdy, bylo-li stanoveno evropskými nebo vnitrostátními zákonodárci v unijních nařízeních, zákonech nebo jiných předpisech, které se na správce vztahují. K znepřístupnění nebo výmazu údajů dojde rovněž tehdy, když uplyne lhůta pro uchovávání stanovená uvedenými předpisy, leda že je další uchovávání údajů nezbytné pro uzavření nebo splnění smlouvy.

4. Předávání osobních údajů třetím stranám

V souladu s místními zákony a předpisy můžeme vaše osobní údaje případně předávat třetím stranám, a sice zejména následujícím kategoriím osob:

 • Společnosti v rámci koncernu
 • Externí poskytovatelé služeb poskytující služby naším jménem
 • Poskytovatelé externě zajišťovaných IT služeb, s nimiž spolupracujeme
 • Údaje jsou předávány pro účely vytváření rezervací, umožnění rezervačních plateb, zasílání marketingových materiálů nebo pro analytické služby zákazníkům.

3. Poskytování webových stránek a vytváření logů

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Při každém načtení našich internetových stránek zaeviduje náš systém automaticky údaje a informace ze systému počítače, který stránky načetl.

Přitom jsou shromažďovány následující údaje:

 1. Informace o typu prohlížeče a jeho používané verzi
 2. Operační systém uživatele
 3. Poskytovatel internetového připojení uživatele
 4. IP adresa uživatele
 5. Datum a čas přístupu
 6. Webové stránky, z nichž se systém uživatele dostal na naše internetové stránky
 7. Webové stránky, které systém uživatele načte prostřednictvím našich webových stránek

Údaje se rovněž ukládají v lozích našeho systému. Tyto údaje nejsou uchovávány společně s jinými osobními údaji uživatele.

Kromě toho v případě mobilního zařízení shromažďujeme případně údaje o přístroji a lokalizační údaje. Tyto údaje jsou zaznamenávány bez ohledu na to, zda jste u Wimdu registrováni nebo jste se přihlásili do svého účtu na Wimdu.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro dočasné uchovávání údajů a logů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Pokud se na platformu připojíte, abyste například vyhledávali ubytování nebo zde zveřejňovali inzeráty, prováděli rezervace nebo potvrzovali žádosti o rezervaci, zaplatili za ubytování, přidávali komentáře nebo hodnocení nebo komunikovali s dalšími uživateli Wimdu, je možné, že zaznamenáme údaje, jako je vaše IP adresa, datum a čas vaší návštěvy a využívání naší platformy, typ vašeho prohlížeče a váš operační systém, vámi navštívené stránky a vaše výchozí stránka.

Dočasné ukládání IP adresy do systému je nezbytné pro zobrazení webových stránek na počítači uživatele. Za tímto účelem musí být IP adresa uživatele po dobu trvání relace uchovávána.

Ukládání v lozích je prováděno pro účely zaručení funkčnosti webových stránek. Kromě toho údaje slouží pro optimalizaci webových stránek a zajištění bezpečnosti našich IT systémů. Vyhodnocování údajů pro marketingové účely v této souvislosti neprobíhá.

Těmto účelům také odpovídá náš oprávněný zájem na zpracování údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

4. Doba uchovávání

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou nezbytné pro dosažení cíle, za nímž jsou uchovávány. V případě evidence údajů pro poskytování webových stránek tento případ nastane v okamžiku ukončení příslušné relace.

V případě ukládání údajů v lozích tento případ nastane nejpozději do 60 dnů. Uchovávání údajů nad výše uvedený rámec je přípustné. V takovém případě jsou IP adresy uživatelů smazány nebo anonymizovány tak, že přiřazení klienta, který si stránku načetl, již není možné.

5. Možnost vznést námitku a možnost odstranění

Zaznamenávání údajů pro účely poskytování webových stránek a uchovávání údajů v lozích je pro provoz internetových stránek nezbytně nutné. V důsledku toho nemá uživatel možnost v této souvislosti vznést námitku.

4. Registrace

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Na našich internetových stránkách nabízíme uživatelům možnost se prostřednictvím uvedení svých osobních údajů zaregistrovat a založit si uživatelský účet. Údaje jsou přitom zadávány do vstupní masky, předávány nám a ukládány. V rámci procesu registrace zaznamenáváme následující osobní údaje:

 • Jméno
 • Příp. korespondenční adresu (včetně fakturační adresy)
 • Příp. telefonní číslo
 • E-mailovou adresu
 • Příp. profilový obrázek
 • Informace o účtech na sociálních sítích
 • Informace o pobytu nebo cestě a preference, jako např. váš preferovaný cíl dovolené, termíny a počet osob/dětí, které s vámi cestují
 • Příp. komunikace prostřednictvím systému přenosu zpráv
 • Příp. řidičský průkaz, úřední identifikační doklad nebo pas
 • Příp. bankovní údaje (platby hostiteli)
 • IP adresu a z ní odvozené údaje o poloze (země/město přístupu)
 • Datum a čas návštěvy našich internetových stránek
2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Registrace uživatele je nutná pro poskytování určitého obsahu a služeb na našich webových stránkách.

Kromě toho máte na našich stránkách možnost založit si osobní uživatelský účet. Ve svém uživatelském účtu si můžete uložit své osobní údaje, a tím tak nabídku vytvořit, nebo rezervovat.

Pro vytvoření vašeho osobního uživatelského účtu potřebuje Wimdu vaši e-mailovou adresu a heslo, které si sami zvolíte, a případně dále vaše oslovení, jméno a příjmení, adresu, datum narození a platební údaje. E-mailová adresa, kterou jste uvedli, slouží zároveň jako přístupový kód pro uživatelský účet. Po úspěšné registraci obdržíte automaticky e-mail s potvrzením. V sekci osobního nastavení svého uživatelského účtu můžete své údaje kdykoliv aktualizovat.

4. Doba uchovávání

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou nezbytné pro dosažení cíle, za nímž jsou uchovávány.

V případě údajů získaných během procesu registrace tato situace nastane tehdy, když je registrace na našich internetových stránkách zrušena nebo pozměněna.

Kromě toho tato situace nastane, když údaje pro plnění smlouvy o zprostředkování již nejsou nezbytné.

5. Možnost vznést námitku a možnost odstranění

Jako uživatel máte kdykoliv možnost registraci zrušit. Údaje, které jste v rámci registrace uložili, můžete kdykoliv změnit.

Chcete-li, aby váš uživatelský účet byl smazán, obraťte se s žádostí na náš zákaznický servis. Vyrozumění můžete podat buď prostřednictvím našeho contact form, nebo e-mailem na adresu datenschutz@wimdu.com. Výmaz následně provede pracovník našeho servisního týmu.

Pokud jsou údaje nezbytné pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, je předčasné vymazání údajů možné pouze tehdy, pokud výmaz není v rozporu se smluvními nebo zákonnými závazky.

5. Používání cookies

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Wimdu na svých webových stránkách používá cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají v mezipaměti vašeho prohlížeče, aby umožnily jeho opětovné rozpoznání.

Používáme „trvalé“ cookies. Zůstávají na počítači uživatele, aby zjednodušily nabídku, pokud jde o personalizaci a registraci, když naše stránky navštívíte příště. Cookies mohou například ukládat, co si uživatel zvolil. Uživatel může cookies kdykoliv manuálně odstranit.

Kromě toho využíváme „dočasné“ cookies. Tyto cookies nezůstávají na počítači uživatele. Jakmile uživatel stránku opustí, tyto dočasné cookies jsou smazány.

Používáme cookies, aby naše stránky byly uživatelsky přívětivější. Díky sběru dat můžeme analyzovat vzorce užívání stránek a jejich strukturu. Díky tomu můžeme naši nabídku neustále zlepšovat, například její obsah, personalizaci nebo jednoduchost užívání.

V cookies jsou přitom ukládány a předávány následující údaje:

 • Nastavení jazyka
 • Nastavení měny
 • Přihlašovací informace
2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatele s použitím technicky nezbytných cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Účelem používání technicky nezbytných cookies je zjednodušení užívání internetových stránek pro uživatele. Některé funkce našich internetových stránek by bez cookies nemohly být nabízeny. Pro tyto funkce je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po přechodu na jiné stránky.

Cookies používáme pro následující účely:

 • Převzetí nastavení jazyka a měny
 • Zaznamenávání vyhledávaných výrazů

Uživatelské údaje získané prostřednictvím technicky nezbytných cookies nejsou užívány k vytváření uživatelských profilů.

Využívání analytických cookies slouží pro účely zlepšování kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Díky analytickým cookies se dozvídáme, jak jsou webové stránky užívány, a můžeme tak naši nabídku neustále optimalizovat.

4. Doba uchovávání, možnost vznést námitku a možnost odstranění

Cookies se ukládají na počítači uživatele a odtud jsou předávány našim stránkám. Proto máte také jako uživatel plnou kontrolu nad užíváním cookies. Změnou nastavení svého internetového prohlížeče můžete přenos cookies deaktivovat nebo omezit. Již uložené cookies mohou být kdykoliv vymazány. To může probíhat také automaticky. Pokud jsou pro naše webové stránky deaktivovány cookies, je možné, že ne všechny funkce webových stránek bude možné v plném rozsahu využívat. Kromě toho může dojít k omezení uživatelské přívětivosti našich webových stránek. Mimo to můžete pro deaktivaci personalizované reklamy třetích firem jednoduše zatrhnout políčko příslušné firmy na www.youronlinechoices.com.

6. Analýza webu a sledování

Díky takzvaným „nástrojům sledování“ na webových stránkách jsou shromažďovány a ukládány údaje pro marketingové účely a pro účely optimalizace stránek. Uživatel může s budoucím shromažďováním údajů tímto způsobem do budoucna kdykoliv vyjádřit nesouhlas.

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Na našich webových stránkách používáme následující nástroje pro analýzu webu a sledování:

 • Google Analytics
 • Google Adwords
 • Webtrekk
 • New Relic
 • Hotjar
2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatele je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Zpracování osobních údajů uživatele nám umožní analyzovat chování našich uživatelů na internetu. Díky vyhodnocování získaných údajů jsme schopni shrnout informace o užívání jednotlivých komponentů našich webových stránek. To nám pomáhá naše webové stránky a jejich uživatelskou přívětivost neustále vylepšovat. Těmto účelům také odpovídá náš oprávněný zájem na zpracování údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Díky anonymizaci IP adresy je dostatečně zohledněn zájem uživatele v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů. Konkrétně využíváme následující nástroje analýzy webu a sledování:

Google Analytics

Naše webové stránky využívají Google Analytics, službu pro analýzu webu poskytovanou Google Inc. („Google“). Google Analytics využívá cookies. Informace o vašem užívání našich webových stránek zaznamenané cookies jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA, kde jsou ukládány. V případě, že je na těchto webových stránkách aktivována anonymizace IP adresy, je však vaše IP adresa ze strany Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných států, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nejprve zkrácena.

Pouze ve výjimečných případech je na server Google v USA přenesena celá IP adresa a je zkrácena až zde. Z pověření Wimdu Google tyto informace využije pro vyhodnocení užívání našich webových stránek, sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách a poskytování dalších služeb Wimdu spojených s užíváním webových stránek a internetu. IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci Google Analytics není slučována s jinými údaji Google.

Zaznamenávání údajů vytvořených cookies v souvislosti s vaším užíváním webových stránek (včetně vaší IP adresy) ze strany Google a zpracování těchto údajů ze strany Google můžete kdykoliv zabránit, pokud si do prohlížeče stáhnete a instalujete následující zásuvný modul: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB..

Google AdWords

Dále využíváme online reklamní program „Google AdWords“ a v rámci Google AdWords sledování konverze. Google Conversion Tracking je analytická služba poskytovaná Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Pokud kliknete na inzerát aktivovaný Google, uloží se na vašem počítači cookie pro sledování konverze. Tyto cookies ztrácejí platnost po 30 dnech, neobsahují osobní údaje, a neslouží proto k identifikaci vaší osoby.

Pokud navštívíte některé internetové stránky našich webových stránek a platnost cookie ještě nevypršela, rozpozná Google, a tedy i my, že jste na inzerát klikli a byli jste přesměrováni na tyto stránky. Každému klientovi Google AdWords je přidělena jiná cookie. Proto není možné, aby byly cookies sledovány přes webové stránky klientů AdWords.

Informace, které jsou získány pomocí konverzních cookies, slouží pro vytváření statistik o konverzi pro klienty AdWords, kteří se rozhodli využít sledování konverze. Díky tomu klienti zjistí celkový počet uživatelů, kteří klikli na inzerát a byli přesměrováni na stránky opatřené tagem pro sledování konverze. Neobdrží však žádné informace, pomocí nichž by bylo možné uživatele identifikovat.

Webtrekk

Pro statistické vyhodnocování webových stránek využíváme technologie společnosti Webtrekk GmbH, Boxhagener Str. 76-78, 10245 Berlín (www.webtrekk.de). Pomocí služeb Webtrekk shromažďujeme statistické údaje o využívání naší webové nabídky. Tyto údaje jsou využívány pro neustálé zlepšování a optimalizaci našich nabídek tak, aby pro vás byly zajímavější.

V rámci užívání našich webových stránek jsou shromažďovány a vyhodnocovány informace předávané vaším prohlížečem. To je možné díky technologii cookies a takzvaných pixelů, které jsou vázány na každou webovou stránku. Přitom se shromažďují následující údaje: Request (název požadovaného souboru), verze prohlížeče, jazyk prohlížeče, používaný operační systém, vnitřní rozlišení okna prohlížeče, rozlišení obrazovky, aktivace JavaScriptu, Java zap./vyp., Cookies zap./vyp., sytost barvy, URL referrera, IP adresa (je zaznamenávána výhradně anonymizovaně a ihned po použití je opět smazána), čas přístupu, kliknutí a anonymizované obsahy formulářů (například zda bylo uvedeno telefonní číslo, nebo ne).

Možnost vztáhnout údaje na konkrétní osobu je v každém případě vyloučena. Tímto způsobem shromážděné údaje slouží pro vytváření anonymních uživatelských profilů, které představují podklad pro webové statistiky. Údaje shromážděné technologiemi Webtrekk nejsou bez samostatně uděleného souhlasu subjektu údajů využívány k osobní identifikaci návštěvníků těchto webových stránek a nikdy nejsou spojovány s osobními údaji o nositeli pseudonymu.

New Relic

Dále využíváme zásuvný modul New Relic. Umožňuje nám vytváření statistických hodnocení rychlosti webových stránek. Tuto službu provozuje New Relic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, USA („New Relic“).

Pokud uživatel načte stránku, která obsahuje tento zásuvný modul, naváže jeho prohlížeč přímé spojení se servery New Relic. Poskytovatel přitom nemá vliv na rozsah údajů, které New Relic shromažďuje pomocí tohoto zásuvného modulu, a informuje proto uživatele podle informací, které má k dispozici:

Zapojením zásuvného modulu získá New Relic informaci, že si příslušnou stránku s nabídkou načetl uživatel. Pokud je uživatel u New Relic přihlášen, může New Relic jeho návštěvu přiřadit k jeho účtu u New Relic. Pokud uživatel není členem New Relic, je zde přesto možnost, že New Relic zjistí jeho IP adresu a uloží ji.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a užívání údajů ze strany New Relic, stejně jako příslušná práva a možnosti nastavení pro ochranu soukromí uživatele, jsou popsány v zásadách ochrany osobních údajů New Relic: https://newrelic.com/privacy.

Hotjar

Pro vylepšení uživatelské zkušenosti na našich internetových stránkách využíváme software Hotjar. Pomocí Hotjar můžeme na našich internetových stránkách měřit a vyhodnocovat uživatelské chování (pohyby myši, klikání, polohu posuvníku atd.). Za tímto účelem umísťuje Hotjar cookies na koncových zařízeních uživatelů a může ukládat údaje o uživatelích, jako jsou například informace o prohlížeči, operační systém, doba strávená na stránkách atd.

4. Doba uchovávání

Údaje jsou smazány, jakmile již nejsou třeba pro naše účely zaznamenávání.

5. Možnost vznést námitku a možnost odstranění

Cookies se ukládají na počítači uživatele a odtud jsou předávány našim stránkám. Proto máte také jako uživatel plnou kontrolu nad užíváním cookies. Změnou nastavení svého internetového prohlížeče můžete přenos cookies deaktivovat nebo omezit. Již uložené cookies mohou být kdykoliv vymazány. To může probíhat také automaticky. Pokud jsou pro naše webové stránky deaktivovány cookies, je možné, že ne všechny funkce webových stránek bude možné v plném rozsahu využívat.

Google Analytics:

Zaznamenávání údajů vytvořených cookies v souvislosti s vaším užíváním webových stránek (včetně vaší IP adresy) ze strany Google a zpracování těchto údajů ze strany Google můžete kdykoliv zabránit, pokud si do prohlížeče stáhnete a instalujete následující zásuvný modul: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. Kromě toho máte možnost deaktivovat zaznamenávání údajů o užívání webových stránek ze strany Google kliknutím na následující odkaz. Potvrzením odkazu se na vašem datovém nosiči aktivuje opt-out cookie. Je třeba si uvědomit, že při smazání všech cookies na vašem počítači se vymaže i tato opt-out cookie, což znamená, že pokud nadále nesouhlasíte s anonymizovaným shromažďováním údajů prostřednictvím Google, musíte tuto opt-out cookie opět aktivovat. Pro každý prohlížeč a počítač se použije jedna opt-out cookie. Pokud naše webové stránky navštěvujete z domu a z práce nebo v různých prohlížečích, musíte opt-out cookie aktivovat v uvedených různých prohlížečích, respektive na různých počítačích.

Google AdWords:

Pokud se nechcete podílet na sledování, můžete s tímto využitím vyjádřit nesouhlas tak, že zabráníte instalaci cookies odpovídajícím nastavením svého prohlížeče (možnost deaktivace). V takovém případě nebudete zahrnováni do statistik o sledování konverze. Další informace a prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google naleznete zde: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Webtrekk:

Se shromažďováním a ukládáním údajů prostřednictvím Webtrekk je možné kdykoliv do budoucna vyjádřit nesouhlas. Za tímto účelem použijte následující odkaz. Potvrzením odkazu se na vašem datovém nosiči aktivuje opt-out cookie s platností 5 let. Je třeba si uvědomit, že při smazání všech cookies na vašem počítači se vymaže i tato opt-out cookie, což znamená, že pokud nadále nesouhlasíte s anonymizovaným shromažďováním údajů prostřednictvím Webtrekk, musíte tuto opt-out cookie opět aktivovat. Pro každý prohlížeč a počítač se použije jedna opt-out cookie. Pokud naše webové stránky navštěvujete z domu a z práce nebo v různých prohlížečích, musíte opt-out cookie aktivovat v uvedených různých prohlížečích, respektive na různých počítačích.

New Relic:

Pokud je uživatel členem New Relic a nechce, aby o něm New Relic shromažďoval data prostřednictvím této nabídky a spojoval je s jeho členskými daty u New Relic, musí se u New Relic odhlásit předtím, než internetové stránky navštíví.

Hotjar:

Více informací o zpracování údajů prostřednictvím Hotjar naleznete zde: https://www.hotjar.com/privacy.

7. Retargeting

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Naše webové stránky využívají takzvané technologie retargetingu. Používáme následující technologie:

 • Google Analytics
 • Criteo GmbH
 • Web-Beacons/Pixel
2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatele je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Tyto technologie využíváme, abychom mohli internetovou nabídku utvářet zajímavěji. Tyto technologie nám umožní oslovit uživatele internetu, kteří se již zajímali o naše nabídky, na webových stránkách našich partnerů prostřednictvím reklamy. Těmto účelům také odpovídá náš oprávněný zájem na zpracování údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Díky anonymizaci IP adresy je dostatečně zohledněn zájem uživatele v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů. Konkrétně využíváme následující technologie:

Criteo GmbH

Na našich webových stránkách využíváme technologie sledování Criteo GmbH. Díky nim můžeme oslovovat internetové uživatele, kteří navštívili naše webové stránky, na webových stránkách našich partnerů cílenými doporučeními produktů ve formě reklamních bannerů. Zapojování těchto reklamních prostředků na webových stránkách našich partnerů probíhá na základě cookies a analýzy dřívějšího chování uživatele. Tato analýza probíhá anonymně; nejsou sestavovány žádné uživatelské profily označené vaším jménem.

Web-Beacons/Pixel

Případně používáme také Pixel. Pixel je nepatrná grafika, která je velká jen jeden pixel, a která je na váš počítač zasílána buď v rámci prohlížení webových stránek, nebo ve formátu HTML e-mailu. Tyto pixely jsou využívány buď přímo, nebo prostřednictvím třetích poskytovatelů služeb jako součást online reklamy na našich webových stránkách nebo na webových stránkách třetích stran. Díky tomu je možné zjistit, zda uživatel, který uvidí reklamu, také provede rezervaci. Kromě toho je konverzi možné stanovit prostřednictvím partnerských webových stránek a uživatelských vzorců návštěvníků webových stránek.

4. Doba uchovávání

Údaje jsou smazány, jakmile již nejsou třeba pro naše účely zaznamenávání.

5. Možnost vznést námitku a možnost odstranění

Změnou nastavení svého internetového prohlížeče můžete přenos cookies deaktivovat nebo omezit. To může probíhat také automaticky. Pokud jsou pro naše webové stránky deaktivovány cookies, je možné, že ne všechny funkce webových stránek bude možné v plném rozsahu využívat.

Criteo GmbH

Se shromažďováním údajů ze strany Criteo můžete kdykoliv vyjádřit nesouhlas prostřednictvím tohoto odkazu https://criteo.com/privacy.

8. Zásuvné moduly sociálních sítí (Facebook Connect, Google Sign-In)

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Facebook Connect je služba nabízená Facebook, Inc. Na užívání Facebook Connect se vztahují podmínky pro ochranu osobních údajů a podmínky užívání Facebooku.

Google Sign-In je služba nabízená Google LLC. Na užívání Google Sign-In se vztahují podmínky pro ochranu osobních údajů a podmínky užívání Googlu.

V rámci užívání Facebook Connect jsou údaje z vašeho profilu na Facebooku a údaje zveřejněné na vašem profilu na Facebooku předávány našim webovým stránkám. Pokud používáte Google Sign-In, jsou údaje z vašeho profilu na Googlu a údaje zveřejněné na Googlu z vašeho profilu na Googlu předávány našim webovým stránkám. Naopak mohou být údaje z našich stránek nebo aplikace Wimdu předávány vašemu profilu na Facebooku, respektive Googlu.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatele je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Vaše předávané údaje jsou ze strany Wimdu GmbH ukládány a zpracovávány pro účely registrace na naší platformě. Prostřednictvím registrace na naší platformě přes Facebook Connect nebo Google Sign-In souhlasíte s předáváním údajů z vašeho profilu na Facebooku, respektive na Googlu Wimdu a s předáváním údajů Wimdu pro využití Facebookem, respektive Googlem.

4. Doba uchovávání

Údaje jsou smazány, jakmile již nejsou třeba pro naše účely zaznamenávání. Údaje jsou proto uchovávány po dobu, po jakou uživatel údaje potřebuje pro registraci/přihlášení.

5. Možnost vznést námitku a možnost odstranění

Uživatelský účet může uživatel kdykoliv zrušit.

9. Kontaktní formulář

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Prostřednictvím kontaktního formuláře uvedeného v tiráži se můžete spojit přímo s Wimdu. Pokud uživatel této možnosti využije, jsou údaje zadané do vstupní masky předány nám a uloženy. Tyto údaje jsou následující:

 • E-mailová adresa
 • Příp. telefonní číslo
 • Příp. číslo nabídky
 • Zadaný text / žádost
 • Připojené přílohy

V okamžiku odeslání zprávy se kromě toho uloží následující údaje:

 • IP adresa uživatele
 • Datum a čas registrace

Pro účely zpracování údajů je v rámci procesu odeslání získán váš souhlas s odkazem na toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Případně je možné společnost kontaktovat přes e-mailovou adresu contact@wimdu.com. V tomto případě se ukládají osobní údaje uživatele předané e-mailem.

V této souvislosti nejsou údaje předávány třetím stranám. Údaje jsou užívány výhradně pro zpracování konverzace.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů je v případě souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Právním základem pro zpracování údajů, které jsou předány v rámci zaslání e-mailu, je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Je-li cílem e-mailového kontaktu uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Wimdu shromažďuje, zpracovává a využívá informace, které sdělíte v rámci kontaktního formuláře, výhradně pro účely zpracování žádosti. V případě navázání kontaktu e-mailem je zde také potřebný oprávněný zájem na zpracování údajů.

Jiné údaje zpracovávané v rámci procesu odeslání slouží k tomu, aby bylo zabráněno zneužití kontaktního formuláře a aby byla zajištěna bezpečnost našich IT systémů.

4. Doba uchovávání

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou nezbytné pro dosažení cíle, za nímž jsou uchovávány. Pokud jde o osobní údaje ze vstupní masky kontaktního formuláře a údaje, které byly zaslány e-mailem, nastane tato situace tehdy, když je příslušná konverzace s uživatelem ukončena. Konverzace je ukončena tehdy, když je z okolností možné vyvodit, že je příslušná věc definitivně objasněna.

Další osobní údaje získané v rámci procesu odeslání jsou vymazány nejpozději po uplynutí lhůty 60 dnů.

5. Možnost vznést námitku a možnost odstranění

Uživatel má kdykoliv možnost odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud nás uživatel kontaktuje e-mailem, může kdykoliv vyjádřit nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů. V takovém případě konverzace nemůže pokračovat.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů je možné do budoucna kdykoliv bezplatně odvolat a také vyjádřit nesouhlas s ukládáním těchto údajů na adrese datenschutz@wimdu.com nebo písemným sdělením na adresu Wimdu GmbH, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů, Voltastraße 5, 13355 Berlín.

Veškeré osobní údaje, které byly v průběhu trvání kontaktu ukládány, jsou v tomto případě vymazány.

10. Newsletter

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Na našich webových stránkách je možnost přihlásit se k bezplatnému odběru newsletteru. Po přihlášení k odběru newsletteru jsou nám předány údaje ze vstupní masky.

V souvislosti se zpracováním údajů pro účely zasílání newsletteru nejsou údaje předávány třetím stranám. Údaje jsou užívány výhradně pro zasílání newsletteru.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů poté, co se uživatel přihlásí k odběru newsletteru, je v případě souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Pokud jste poskytli svůj souhlas k zasílání newsletteru, využívá Wimdu e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při zřizování svého uživatelského účtu, k zasílání informací o akcích Wimdu. Obsah newsletteru přitom Wimdu může individuálně uzpůsobovat tak, abyste obdrželi především takové informace, o nichž se Wimdu domnívá, že jsou pro vás zejména zajímavé. Pro toto individuální uzpůsobování informací zohledňuje Wimdu Vaši historii rezervací, tedy jaké rezervace jste v minulosti provedli a jaké nabídky jste si v minulosti na webových stránkách prohlédli.

4. Doba uchovávání

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou nezbytné pro dosažení cíle, za nímž jsou uchovávány. E-mailová adresa uživatele je proto uchovávána po dobu, kdy je odběr newsletteru aktivní.

5. Možnost vznést námitku a možnost odstranění

V sekci osobního nastavení svého uživatelského účtu můžete nastavení newsletteru Wimdu spravovat. Samozřejmě se můžete jak v sekci osobního nastavení svého uživatelského účtu, tak prostřednictvím kontaktního formuláře z odběru newsletteru odhlásit. Kromě toho je v každém newsletteru uveden příslušný odkaz pro odhlášení.

11. Práva subjektu údajů

Jsou-li zpracovávány vaše osobní údaje, jste subjektem údajů ve smyslu GDPR a vůči správci údajů máte následující práva:

  1. Právo na přístup k osobním údajům

  Máte právo na bezplatný přístup k osobním údajům, které se vás týkají.

  Od správce můžete požadovat potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou z naší strany zpracovávány.

  Pokud jsou vaše údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat přístup k následujícím informacím:

  1. účely, pro něž jsou tyto osobní údaje zpracovávány;
  2. kategorie dotčených osobních údajů;
  3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; /li>
  4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
  5. existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, které se vás týkají, nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
  6. existence práva podat stížnost u dozorového úřadu;
  7. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
  8. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

  Máte právo na přístup k informaci o tom, zda jsou vaše osobní údaje předávány třetí zemi nebo mezinárodní organizaci. V tomto případě máte právo být informován o vhodných zárukách podle článku 46 GDPR, které se vztahují na předání.

  2. Právo na opravu

  Podnikáme přiměřené kroky pro zaručení správnosti osobních údajů, které o vás uchováváme. Je vaší odpovědností zajistit, aby byly informace, které nám poskytujete, správné, bezchybné a úplné, a včas nás informovat, pokud se tyto informace změní.

  Vůči správci máte právo na opravu a/nebo doplnění osobních údajů, pokud jsou zpracovávané osobní údaje, které se vás týkají, nesprávné nebo neúplné. Správce je povinen opravu bez zbytečného odkladu provést.

  3. Právo na omezení zpracování

  V těchto případech můžete požadovat omezení zpracování osobních údajů, které se vás týkají:

  1. pokud popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  2. zpracování je protiprávní a vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
  3. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo
  4. pokud vznesete námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

  Pokud bylo zpracování osobních údajů, které se vás týkají, omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

  Pokud je zpracování za výše uvedených předpokladů omezeno, upozorní vás správce předem, že bude omezení zpracování zrušeno.

  4. Právo na výmaz

  Za určitých podmínek můžete požadovat výmaz osobních údajů, které o vás uchováváme. To ovšem neplatí pro údaje, které Wimdu musí uchovávat na základě veřejného zájmu.

  a) Povinnost vymazat údaje

  Máte právo od správce požadovat, aby bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se vás týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

  1. Osobní údaje, které se vás týkají, již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
  2. Odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.
  3. Vznesete námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo vznesete námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
  4. Osobní údaje, které se vás týkají, byly zpracovány protiprávně.
  5. Osobní údaje, které se vás týkají, musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
  6. Osobní údaje, které se vás týkají, byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.
  b) Předávání informací třetím stranám

  Jestliže správce osobní údaje zveřejnil a je povinen je podle čl. 17 odst. 1 GDPR vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je žádáte, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

  c) Výjimky

  Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné

  1. pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
  2. pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
  3. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 GDPR;
  4. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v oddíle a) znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování, nebo
  5. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  5. Právo na informace

  Pokud jste vůči správci uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, je správce povinen oznámit jednotlivým příjemcům, jimž byly vaše osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

  Vůči správci můžete uplatnit své právo být o těchto příjemcích informován.

  6. Právo na přenositelnost údajů

  Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, jež jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že

  1. zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a
  2. zpracování se provádí automatizovaně.

  Při výkonu tohoto práva máte dále právo na to, aby vaše osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. Tímto nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

  Právo na přenositelnost údajů se neuplatní na zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

  7. Právo vznést námitku proti zpracování

  Z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních.

  Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

  Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

  Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

  V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES, můžete uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

  8. Odvolání souhlasu

  Svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním a využíváním osobních údajů můžete do budoucna kdykoliv bezplatně odvolat na adrese datenschutz@wimdu.com nebo písemným sdělením na adresu Wimdu GmbH, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů, Voltastraße 5, 13355 Berlín. Odvoláním souhlasu není dotčena legalita zpracování provedeného na základě souhlasu až do jeho odvolání.

  9. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

  Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokud je rozhodnutí

  1. nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a správcem údajů,
  2. povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu vašich práv a svobod a oprávněných zájmů nebo
  3. založeno na vašem výslovném souhlasu.

  Tato rozhodnutí se však nesmějí opírat o zvláštní kategorie osobních údajů uvedené v čl. 9 odst. 1 GDPR, pokud se neuplatní čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo g) GDPR a nejsou zavedena vhodná opatření pro zajištění práv a svobod a vašich oprávněných zájmů.

  V případech uvedených v bodech 1) a 3) provede správce údajů vhodná opatření na ochranu vašich práv a svobod a oprávněných zájmů, alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.

  10. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

  Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů, které se vás týkají, je porušeno nařízení GDPR. Dozorový úřad, kterému byla stížnost podána, informuje stěžovatele o pokroku v řešení stížnosti a o jeho výsledku, jakož i o možnosti soudní ochrany podle článku 78 GDPR.

  V případě dalších otázek ohledně ochrany osobních údajů a zpracování osobních údajů, které se vás týkají, jsme vám kdykoliv k dispozici. Wimdu můžete kontaktovat na e-mailové adrese datenschutz@wimdu.com. Můžete nás samozřejmě kontaktovat také pomocí kontaktních údajů uvedených v tiráži.