Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů společnosti Wimdu

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) pro použití on-line platformy wimdu.com

(Poslední aktualizovaná verze)

 1. Rozsah a změny všeobecných obchodních podmínek
  1. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) níže se vztahují na používání platformy www.wimdu.cz (také: "platforma"). Jedná se o službu Wimdu GmbH ("Wimdu" nebo "my").
  2. "Uživatelé" ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou fyzické a právnické osoby, které jsou zaregistrovány a jejichž registrace byla společností Wimdu potvrzena.
  3. Wimdu nabízí využití své platformy, zejména využití databáze, a to výhradně na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek.
  4. Zaregistrováním nebo využitím našich služeb uživatelé souhlasí s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
  5. Wimdu si vyhrazuje právo na změnu svých Smluvní podmínky účinné v budoucnosti, pokud je tak vyžadováno z ekonomických či jiných právních důvodů. Změny se nestanou součástí dohody, dokud uživatel s těmito změnami nebude souhlasit. K informování o změnách smluvních podmínek slouží e-mailová adresa uživatele, která je uvedena jako kontaktní adresa. Pokud uživatel nic nenamítá proti Všeobecným obchodním podmínám ve lhůtě jednoho týdne, budou nové smluvní podmínky považovány za odsouhlasené.
  6. Obchodní podmínky uživatele, které jsou v rozporu s obchodními podmínkami Wimdu, nemají žádný vliv (bod 2.5 Odchylně od) i v případě, že obchodní podmínky Wimdu nejsou s nimi v rozporu.
 2. Povinnosti společnosti Wimdu a poskytovatelů ubytování
  1. Platforma je webová stránka, na které mohou uživatelé nabízet a pronajímat byty, domy, pokoje nebo jiné ubytování ("ubytování").
  2. Na stránkách www.wimdu.cz, Wimdu poskytuje službu, na které mohou uživatelé spolu komunikovat a uzavírat dohody. Samotné Wimdu neposkytuje žádné ubytování; působí pouze jako prostředník mezi uživateli při uzavírání dohod.
  3. Pronájmy jsou uzavírány výhradně mezi uživatelem poskytující ubytování ("poskytovatel") a uživatel pronájem ubytování ("nájemce"). Wimdu sám není účastníkem dohody uzavřené mezi uživateli. Nicméně, spol. Wimdu je oprávněna jednat jako zástupce pro poskytovatele, uzavírat dohody s úřady a uzavírat mezinárodní smlouvy jeho jménem. Nicméně, poskytovatelé a nájemci sami odpovídají za uspokojení svých vlastních smluvních závazků. V případě prodlení musí být vše sjednáno mezi uživateli. Wimdu ukládá a předává kontaktní údaje obou stran pro tento účel.
  4. Wimdu neprověřuje legálnost, přesnost, ani úplnost zveřejněných nabídek. Taktéž nabídky nereprezentují žádné postoje společnosti. Wimdu není zodpovědné za nabídky a obsahy třetích stran.
  5. Poskytovatelé mohou uplatnit své vlastní podmínky pro ubytování, které pronajímají. Ty nemají vliv na smluvní podmínky spol. Wimdu.
  6. Poskytovatelé a nájemci jsou zodpovědní za dodržování zákonů, včetně kódu pronajímané nemovitosti.
 3. Registrace, sjednání smluv mezi uživateli, smluvní prohlášení
  1. Registrace uživatele je nutná pro využívání služeb Wimdu. Registrace je zdarma a vyžaduje, aby uživatelé přijmuli smluvní podmínky Wimdu. Dohoda mezi Wimdu a uživatelem vzniká po obdržení potvrzovacího registračního e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou uživatelem. Neexistuje žádný nárok na uzavření takové dohody.
  2. Registrace je umožněna pouze fyzickým osobám, právnickým osobám a společnostem, které jsou plně právně způsobilé. Registrace právnické osoby nebo společnosti může provádět pouze fyzická osoba s pravomocí zastupování a musí mít název. Při registraci může být pouze jedna osoba uvedena jako vlastník uživatelské účtu (například NE manželské páry nebo rodiny).
  3. Při registraci se uživatel zavazuje poskytnout přesné, aktuální a úplné informace požadované v registračním formuláři, zejména jméno a příjmení, aktuální adresu, platnou e-mailovou adresu a případně název společnosti a pověřený zástupce. Údaje musí být aktuální a správné za všech okolností. Více registrací pod různými jmény jsou zakázány. Při registraci si uživatel zvolí jméno uživatele a heslo. Uživatelské jméno nemůže být e-mail nebo internetová adresa, nesmí porušovat práva třetích osob - zejména pojmenování nebo ochranné známky - a nesmí překračovat meze slušnosti. Po registraci je uživateli přiřazeno heslo a název uživatelského účtu.
  4. Uživatel může obdržet smluvní prohlášení na uvedenou e-mailovou adresu.
 4. Povinnosti uživatele, uživatelský účet, integrita systému
  1. Uživatel je zodpovědný za veškerý obsah, který umístí na platformě. Dle dohody s Wimdu příjímá, že nebude zveřejňovat nelegální obsah a zdrží se činnosti, které porušují zákony.
  2. Poskytovatel je odpovědný za to, že nabízené ubytování je popsáno správně a úplně. Uživatel musí poskytnout informace požadované spol. Wimdu je minimálně tak, aby nabídky ubytování byla popsána s dostatečnou přesností. Kromě toho má poskytovatel možnost stanovit další podmínky, jako jsou záloha, poplatky za úklid, možnosti stornování apod. Jednotlivé storno podmínky, které mohou být dohodnuty, jsou k dispozici v rámci stornovacích podmínek. Uživatel se zavazuje udržovat informace v jeho uživatelském účtu aktuální a přesné za všech okolností, tj. k nápravě ihned v případě změny. Uživatelský účet nemůže být převeden na jinou osobu.
  3. Uživatel se zavazuje používat svůj uživatelský účet sám a neprorzazovat své heslo jiným osobám.
  4. Uživatel je zodpovědný za všechny akce prováděné pomocí svého uživatelského účtu. Není zodpovědný pouze v případě zneužití.
  5. Jakmile si je uživatel vědom, že třetí osoby získaly přístup k jeho uživatelskému účtu, je povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně spol. Wimdu. Wimdu je pak oprávněno zablokovat uživatelský účet, dokud se situace nevyjasní.
  6. Každý uživatel musí nezávisle ověřit totožnost jeho smluvního partnera. Wimdu neručí za přesnost kontaktních informací zadané uživateli.
  7. Uživatel se zavazuje nastavit své systémy a programy v souvislosti s použitím nabídky Wimdu takovým způsobem, který zajišťuje, že bezpečnost, integrita a dostupnost systémů zřízených Wimdu nejsou ovlivněny. Uživatelé nesmí blokovat, přepisovat nebo modifikovat obsah generovaný Wimdu nebo v rozporu s nabídkami Wimdu jakýmkoli jiným způsobem, který odporuje smyslu uživatelské dohody. Wimdu je oprávněno nastavit požadovaná opatření v souladu s ustanovením § 12, které jsou nezbytné k zajištění integrity systému Wimdu nebo systémy třetích stran.
  8. Uživatelé nesmí používat adresy, kontaktní údaje nebo e-mailové adresy, které získají pomocí Wimdu pro jakýkoli jiný účel než pro smluvní komunikaci. Zejména nesmí být tyto údaje předány neoprávněným osobám, používat je k reklamním účelům, pokud dotyčný uživatel výslovně neudělil svůj souhlas předem.
  9. Uživatel nesmí posílat hromadné zprávy se stejným obsahem prostřednictvím platformy. Jakékoliv spamování nebo podobně obtěžující akce vůči jiným uživatelům nebo třetím osobám je zakázáno.
  10. Každý uživatel je zodpovědný za archivaci veškerých informací, které lze zobrazit na webové stránce a které jsou na Wimdu uloženy. Ty jsou nutné za účelem zachování důkazů, účetnictví apod. Informace jsou skladování na médiu nezávislé na Wimdu.
  11. V případě porušení všeobecných obchodních podmínek ze strany uživatele, je Wimdu oprávněno uplatnit svá práva. Wimdu může vyloučit dotyčného uživatele z používání svých služeb, odstranit obsah, který používá, nebo přijmout jiná opatření ve smyslu § 12. Wimdu podnikne právní kroky k uplatnění svých legitimních práv.
 5. Zpracování obsahu a práv
  1. V rámci funkce této platformy mohou poskytovatelé předložit nabídku potenciálním nájemcům pomocí různých médií. Určitá pravidla musí být splněna, aby bylo zajištěno, že různá média jsou využívány legálně tak, že ani uživatel, ani Wimdu nemůže být zodpovědný. Tato pravidla vyplývají například ze zákonů na ochranu autorských práv v souvislosti se všeobecnými obchodními podmínkami.
  2. Wimdu ukládá uživatelům jejich nahraný multimediální obsah (obrázky, text, atd.) a zajišťuje potřebnou paměť a přístup k němu. Uživatelé jsou proto sami výhradně zodpovědní za multimediální obsah, který nahrají do Wimdu a zabavuje Wimdu proti všem nároků třetích osob z tohoto vyplývající. Jedná se zejména zbavení nároků na náklady na stíhání a právní obranu.
  3. Uživatelé musít zajistit, že nahraný obsah neporušuje platné právní předpisy, není v rozporu s dobrými mravy nebo neporušuje práva třetích osob (jména, názvy, osobní práva, autorská práva, práva na ochranu osobních údajů, atd.). Uživatelé se musí zejména zavázat, že nebudou nahrávat obsah, který porušuje podmínky Strafgesetzbuch (SGB - německý trestní zákoník), nebo Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV - německý mezistátní smlouva o ochraně nezletilých v médiích). Uživatel se rovněž zavazuje nepoužívat obsah, který je pornografický nebo oslavuje násilí. To platí i pro odesílání e-mailů a dalších elektronických komunikačních médií platformy.
  4. Nahráním multimediálního obsahu uživatelé přenášejí na Wimdu zdarma, odvolatelné a neomezené právo na užívání a volné šíření. Zejména právo na použití zahrnuje právo na zpracování multimediálního obsahu v rámci platformy tak, aby byly k dispozici veřejnosti off-line, v tištěné nebo elektronické formě, kabelem nebo bezdrátově, a to takovým způsobem, že je přístupné veřejnosti v místech a časech jejich výběru, včetně přehrávání na zvoleném elektornickém zařízení, které umožňuje on-line přístup, zejména stolní a přenosné počítače a mobilní zařízení, jako jsou chytré telefony, tablety a podobná zařízení.
  5. Obsah nabízeny prostřednictvím Wimdu je chráněn autorskými právy. Tato platforma je obecně přístupná a využívána fyzickými osobami pomocí webového prohlížeče. Použití technologií, jako jsou web spiders, roboti, nebo podobné programy, jejichž cílem je nejen indexování obsahu, ale také přístupu k uloženým datům na platformě je zakázáno. To platí zejména pro technologie, které umožňují tzv. screen scraping a dalších aktivity.
  6. V případě porušení zákazů a pokynů uvedených ve všeobecných obchodních podmínkách je Wimdu oprávněno odmítnout převzetí obsahu, odstranit a blokovat obsah, okamžitě odstranit stránky a odkazy na ně odkazující. V takových případech nemá uživatel právo na obnovení svého multimediálního obsahu na internetové platformě nebo uvolnění jeho odstraněného uživatelského profilu.
 6. Dostupnost a změna webových stránek
  1. Uživatel nemá žádný právní nárok na trvalé využívání platformy. Zejména Wimdu nemusí zajistit, že platforma je k dispozici za všech okolností. Wimdu se nicméně snaží udržet provoz platformy s co nejmenším počtem poruch a pokračovat v neustálém vývoji tak, aby byly co nejvíc uspokojeny požadavky uživatelů.
  2. Wimdu může dočasně omezit použití platformy, pokud je to nutné z hlediska bezpečnosti, integrity, omezení kapacity, nebo provádění technických opatření (údržba). Wimdu však v těchto případech dá uživatelům vědět předem.
 7. Zodpovědnost za stránky třetích stran
  1. Webové stránky také obsahují odkazy na webové stránky na internetu spravovány třetími stranami, jejichž obsah není Wimdu ovlivněn. Wimdu pouze umožňuje přístup k internetových stránkách a nenese žádnou odpovědnost za obsah. Odkazy na internetové stránky třetích stran slouží pouze k usnadnění navigace. Wimdu neobhajuje názory vyjádřené na těchto stránkách a výslovně distancuje od veškerého obsahu všech webových stránek, na které na své platformě odkazuje.
  2. Majitelé internetových stránek, na které jsou Wimdu odkazuje mají výhradní zodpovědnost za jejich obsah, zboží nebo služeb nabízených k prodeji.
 8. Rezervační proces, platby, fakturace
  1. Nahráním nabídky ubytování na stránkách Wimdu poskytovatel souhlasí s jejím zveřejněním. Jiný uživatel si může toto ubytování zarezervovat. Dohoda vzniká, přijme-li zprostředkovatel tuto nabídku do 24 hodin. V případě, že se tak nestane, uživatel (nájemce) již není vázán na tuto nabídku.
  2. Jednou z možností uvedených ve storno podmínkách může být dohoda. Náhrady uživateli hradí Wimdu pomocí stejného zvoleného platebního způsobu, jenž jsou zmíněny v sekci 8.4.3.
  3. Na požádání musí poskytovatel vystavit nájemci fakturu na celkovou částku. Na požádání vydá Wimdu poskytovateli s fakturu na poplatky za zpracování. Ta však bude vydána v částce bez daně z přidané hodnoty, resp. tak, jak je ukládáno právními předpisy.
  4. Pokud není Wimdu oznámeno jinak, je předpokládáno, že poskytovatel působí v obchodním postavení si je vědom jeho daňovými povinnostmi, které splňuje odpovídajícím způsobem. Wimdu je oprávněno požadovat zaslání těchto daňových povinností.
  5. Poskytovatel ubytování si vyhrazuje právo dodatečně účtovat další náklady na základě spotřeby (zejména: elektřina, voda, topení). Poskytovatel je povinen před uzavřením dohody informovat nájemce, že má základní právo vyúčtovat tyto náklady. Tyto náklady nejsou zohledněny při výpočtu poplatku za zpracování. To platí i pro jakékoli zálohy.
  6. Vouchery na ubytování mohou být použity na rezervaci ubytování. Držitelé voucheru nemohou voucher vyměnit za peníze.
  7. Uživatelé mají zakázáno obcházení rezervačního systému a platebního procesu, zejména poplatků za zpracování.
 9. Záloha
  1. Poskytovatel je oprávněn požadovat vratnou zálohu. Pokud poskytovatel požaduje zálohuod nájemce v den příjezdu, musí být odpovídající informace o výši zálohy a způsobu platby uvedeny v nabídce. Výše zálohy musí být stanovena před rezervací. Rovněž je třeba předem vyjasnit, kdy musí být tato částka zaplacena (např. tři měsíce před příjezdem, v hotovosti při příjezdu atd.).
  2. Pokud se poskytovatel nezmínil o záloze ve své nabídce ubytování, ale i přesto zálohu požaduje, přičemž nájemce nesouhlasí, opravňuje to nájemce k odmítnutí smlouvy z důvodu porušení smlouvy. V takových případech si Wimdu vyhrazuje právo zrušit rezervaci, a poskytovateli účtovat storno poplatek.
  3. Wimdu není odpovědné za správu zálohových plateb nebo za nároky uplatněné poskytovatelem.
 10. Hodnotící systém
  1. Webová stránka umožňuje uživatelům ohodnoti jeden druhého po skončení smlouvy, resp. po odjezdu. Ohodnocení je určeno k zajištění informací týkající se důvěryhodnosti uživatelů. Ohodnocení není Wimdu kontrolováno.
  2. Uživatelé se zavazují zveřjnit pouze pravdivé výroky během psaní hodnocení. Ty musí být v souladu s příslušnými právními předpisy. V ohodnocení, které uživatelé vyjádřili nesmí porušovat práva třetích osob, zejména osobní práva. Musí být objektivní a nesmí obsahovat hanlivou kritiku.
  3. Jakékoliv používání hodnotícího systému v rozporu s účelem hodnotícího systému je zakázáno. Zejména uživatelé mají zakázáno psát hodnocení o sobě samotných nebo ovlivňovat třetí strany. Dále je zakázáno používat hodnocení pro účely prezentace na webových stránkách.
  4. Wimdu nezasahuje do systému hodnocení bez oprávněných důvodů. Zveřejněné hodnocení nelze změnit ani odstranit, pouze v případě, že tak zákon vyžaduje, lze hodnocení odstranit. Hodnocenínelze změnit poté, co bylo zveřejněno. Hodnocení je trvale uloženo v uživatelském profilu a hodnocení simohou zobrazit všichni uživatelé. Wimdu je oprávněn přidávat k hodnocení poznámky, pokud je to užitečné pro objasnění a lepší pochopení hodnocení.
  5. Obě smluvní strany se mohou dohodnout na stažení hodnocení, které již bylo zveřejněno. Hodnocení dále nebude součástí profilu.
 11. Doba trvání, ukončení
  1. Uživatel uzavířá smlouvu na dobu neurčitou.
  2. Uživatel může ukončit smluvní vztah kdykoliv a bez předchozího upozornění. Prohlášení o ukončení spolupráce s Wimdu v písemné formě (např. dopis, fax, e-mail) je dostačující. Okamžité ukončení smlouvy nemá vliv na ostatní uživatele, například na cestující. Byla-li mezi dvěma uživateli před ukončením smluvního vztahu s Wimdu uzavřena smlouva, smlouva je stále platná. To platí i pro nároky na zaplacení poplatku za zpracování.
  3. Wimdu může ukončit smlouvu s uživatelem kdykoliv. Výpovědní lhůta jsou dva týdny.
 12. Opatření v případě protiprávního jednání nebo jednání v rozporu se smlouvou podle uživatele
  1. Wimdu také bere v úvahu zájmy dotyčného uživatele v úvahu při výběru těchto opatření.
  2. Pronájmy, které již byly uzavřeny mezi uživately nejsou ovlivněny smazáním nabídky. To platí i pro nároky na zaplacení poplatku za zpracování. Platnost pronájmu nezaniká, pokud Wimdu odstraní nabídku ubytování, pro kterou již byla přijata a potvrzena rezervace.
  3. V případě, že je uživateli trvale zablokován účet Wimdu, není možno zablokovaný účet znovu onovit. To platí i pro zanechaná ohodnocení. Uživatel také nesmí používat webové stránky pod jiným uživatelským jménem, resp. se nesmí znovu zaregistrovat.
 13. Zodpovědnost Wimdu
  1. Wimdu je plně zodpovědné za úmyslně způsobené škody nebo za škody způsobené z hrubé nedbalosti způsobené zaměstnanci nebo zástupci společnosti, kteří jednali podvodně nebo utajovali informace ohrožují zdraví a život jiných uživatelů.
  2. Wimdu je zodpovědné za škody pouze v případě, když vyplývají z porušení povinností, jejichž splnění umožní řádné provádění této dohody a jejichž dodržování je pravidelně důvěřuje stranami dohody. Povinnost k náhradě se nevztahuje na škody, které jsou považovány za dohodnuté nebo předvídatelné. Tím není dotčena žádná odpovědnost za Produkthaftungsgesetz (německého zákona o odpovědnosti za výrobek).
  3. Jelikož se Wimdu neúčastní smluvního vztahu mezi nájemcem a poskytovatelem, Wimdu nenese žádnou odpovědnost za smlouvy o ubytování.
 14. Závěrečná ustanovení
  1. Wimdu je oprávněno převést svá práva a povinnosti podle této dohody zcela nebo zčásti na třetí osoby.
  2. Tato dohoda se vztahuje pouze na hmotná právea Spolkové republiky Německo, s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a německého mezinárodního soukromého práva.
  3. Pokud uživatel není spotřebitelem ve smyslu § 13 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch - německý občanský zákoník), nemá to žádný vliv na povinné předpisy na ochranu spotřebitele, v němž má spotřebitel trvalé bydliště.
  4. Pokud by se některé ustanovení ve všeobecných obchodních podmíkách stalo z části nebo úplně neplatné ostatní všeobecné obchodní podmínky zůstanou stále v platnosti. V případě zrušení platnosti některého ustanovení musí být toto ustanvoení nahrazeno jiným ustanovením.
  5. Všechna prohlášení, která mají být zaslána v souvislosti s dohodou s uživatelem, která bude uzavřena s Wimdu, musí být vydány písemně nebo e-mailem. Poštovní adresa a e-mailová adresa uživatele jsou ty, které jsou uvedeny jako aktuální kontaktních údajů v uživatelském účtu uživatele.
  6. Wimdu GmbH provozuje svou dceřinéou společnost Wimdu Malta Limited (38, Level 2, Emanuel Schembri Street, Birkirkara BKR 1810 Malta) pro zpracování transakcí kreditních karet.
*To read more about our subsidiary liability insurance, click here

Stornovací podmínky

1. Jak storno funguje?

 • Stornovací podmínky vybírá poskytovatel ubytování (hostitel). Poskytovatel si může vybrat jednu ze tří různých podmínek: flexibilní, mírnou, nebo striktní. Tyto podmínky jsou vytvořeny pro ochranu jak poskytovatelů, tak hostů.
 • V souladu se stornovacími podmínkami se za storno považuje odvolání pobytu před plánovaným příjezdem.

2. Jak stornuji rezervaci?

 • K zajištění hladkého a bezpečného procesu musejí být všechna storna prováděna prostřednictvím Wimdu.
 • Pokud si přejete zrušit rezervaci, prosím kontaktujte tým zákaznické podpory.
 • Storna prováděná hostem musejí být podána v písemné formě. Storna musejí obsahovat číslo rezervace a musejí být odeslána z emailové adresy hosta, kterou si zaregistroval ve Wimdu a zapsal ve svém uživatelském účtu.
 • Hostitelé musejí zrušit své rezervace prostřednictvím stornovací stránky Wimdu, která je k dispozici v části "Můj výpis" v sekci "Můj účet". Při stornování prostřednictvím této stránky je vytvořen automatický textový formulář, který je poslán do zákaznického centra Wimdu.
 • Prosíme, berte na vědomí, že storno není platné do doby, než obdržíte potvrzující e-mail od Wimdu.
 • Náš tým zákaznické podpory okamžitě zpracuje Váš požadavek na storno a informuje poskytovatele nebo nájemce. Nemusíte podnikat žádné další kroky.

3. Pokud nájemce stornuje rezervaci, jak se vypočítá vrácená částka a poplatek poskytovateli?

3.1. Obecná ustanovení

 • Výše vrácené částky závisí na tom, kdy je rezervace zrušena a na storno podmínkách zvolených poskytovatelem, nebo určených společností Wimdu.
 • K zajištění hladkého a bezpečného procesu musejí být veškerá storna provedena prostřednictvím Wimdu.
 • Celková vrácená částka závisí na stornovacích podmínkách. Poplatek za storno rezervaci je uveden při rezervaci. Vztahují se na něj příslušné podmínky ohledně platebních procesů v sekci 8.4.
 • Bez ohledu na stornovací podmínky vybrané poskytovatelem jsou nájemci sami odpovědní prokázat, že poskytovateli nevznikla žádná škoda nebo mnohem menší ztráta, než výše stornovacího poplatku.

3.2. Individuální stornovací podmínky

Stornovací podmínky: Free Cancellation

Bude Vám vrácena celková částka (včetně poplatku za služby Wimdu), pokud zrušíte rezervaci nejméně 2 dny před příjezdem do 12 hodiny polední SEČ (Středoevropského času). Pokud stornujete rezervaci méně než 2 dny před příjezdem, bude Vám nahrazeno 5% z celkové částky rezervace minus storno poplatek.

Berte na vědomí, že ke dni 13. července 2015 byla zrušena možnost "bezplatného zrušení" rezervace. Pravidla pro "Bezplatné zrušení" stále platí pro všechny rezervace, které byly potvrzeny nebo zaslány před 13. červencem 2015 u všech typů ubytování, jež nabízely v době rezervace možnost "bezplatného zrušení".

Stornovací podmínky: Mírné

Pokud stornujete rezervaci alespoň 2 dny před příjezdem do 12 hodiny polední SEČ (Středoevropského času), bude Vám vrácena celá částka rezervace minus storno poplatek. Pokud stornujete rezervaci méně než 2 dny před příjezdem, bude Vám nahrazeno 5% z celkové částky rezervace minus storno poplatek.

Stornovací podmínky: Středně přísné

Pokud stornujete rezervaci alespoň 4 dny před příjezdem (do 12 hodin poledne místního času), bude Vám vrácena celá částka rezervace odečtená o Wimdu stornovací poplatky. Pokud stornujete rezervaci méně než 4 dny před příjezdem, bude Vám nahrazeno 5% z celkové částky rezervace odečtenou o Wimdu stornovací poplatky.

Stornovací podmínky: Přísné

Pokud stornujete rezervaci alespoň 7 dní před příjezdem do 12 hodiny polední SEČ (Středoevropského času), bude Vám vrácena polovina částky rezervace minus storno poplatek. Pokud stornujete rezervaci méně než 7 dní před příjezdem, bude Vám nahrazeno 5% z celkové částky rezervace minus storno poplatek.

4. Co se stane, pokud hostitel zruší rezervaci?

 • Wimdu bere zrušení rezervace velmi vážně, protože to vytváří v hostech negativní zkušenost.
 • V případě zrušení hostitelem bude hostovi proplacena plná částka rezervace. V takových případech hostům nebudou účtovány žádné stornovací poplatky.
 • Wimdu pomůže hostovi najít náhradní ubytování.
 • Hostitel musí zaplatit stornovací poplatek ve výši 15% celkové ceny rezervace. Stornovací poplatek se zvýší na 50% z celkové ceny, pokud hostitel zruší rezervaci méně jak 8 dní před příjezdem. Pokud byla přijata rezervace prostřednictvím "Okamžité rezervace" a rezervace je poté zrušena do 24 hodin od potvrzení, poplatek bude 5%.
 • Stornovací poplatek bude odečten z další rezervace u hostitele.
 • Hostitel nedostane zaplaceno za žádné rezervace, které zrušil.
 • Nabídka spojená se stornovanou rezervací bude penalizována v žebříčku výpisů; to může vést ke snížení požadavků na rezervaci v budoucnu.
 • Jednohvězdičková recenze bude automaticky přidána do sekce recenzí nabídky, která byla spojena se zrušenou rezervací.

5. Zvláštní případy stornovacích podmínek

5.1. Úmrtí blízké osoby

V případě úmrtí v rodině (matka, otec, manžel/manželka, sestra, bratr, dítě) v rozmezí 7 dní až 24 hodin před příjezdem bude hostovi vrácena plná částka za rezervaci. Hostiteli nevznikne nárok na platbu. Nebudou účtovány žádné storno poplatky. V rozmezí méně než 24 hodin před příjezdem bude hostovi vrácena částka ve výši 75% z částky rezervace a 25% z částky rezervace bude vyplaceno hostiteli. Nebudou účtovány žádné storno poplatky. K prokázání je požadován úmrtní list.

5.2. Živelné katastrofy a jiné nepředvídatelné události

V případě, že přírodní živelné katastrofy (laviny, sněhové bouře, hurikány, zemětřesení, záplavy, sesuvy půdy, údery blesku), války, teroristické útoky nebo jaderné nehody znemožní hostiteli dostát závazkům vyplývajícím z rezervace (a prokáže-li, že nemůže ani poskytnout náhradní ubytování odpovídající zarezervovanému), bude hostu vrácena částka v plné výši celkové ceny. Nebudou účtovány žádné storno poplatky. To samé platí v případech, pokud dojde k poškození dopravního prostředku a host se nemůže dopravit do místa ubytování jiným způsobem a může o tom poskytnout důkazy.

6. Co se bude dít, pokud se objeví problémy po příjezdu?

 • Pokud máte závažné důvody ke stížnosti při příjezdu, prosíme, kontaktujte náš tým zákaznické podpory do 24 hodin. Pokud ubytování nebylo ve stavu, který byl popsán ve smlouvě, zašleme příslušné stížnosti hostiteli. Po přezkoumání případu odečteme příslušnou částku, která by měla být zaplacena hostiteli, a zbytek vám vrátíme.
 • Prosíme, vezměte na vědomí, že vrácení peněz je možné pouze tehdy, pokud obdržíme vaši stížnost do 24 hodin od příjezdu.
 • Wimdu si vyhrazuje právo požadovat platbu přinejmenším ve výši poplatku za zpracování od hostitele.

Ochrana osobních údajů

Protecting your personal data is very important to us. As far as we collect, process or use personal information about you as part of the services provided, we do so in accordance with the relevant German and European data protection laws.

What data does Wimdu use?

We use the personal information actively provided by you for the implementation and use of our services:

1. When you visit or use our website

When you access our platform, for example, to search for accommodation, post listings, make bookings, accept booking requests, pay for accommodation, post comments or reviews, or communicate with other users or Wimdu, we may store information such as your IP address, the time and date of your visit, how you are using our platform, your browser type and information about your computer’s operating system as well as the pages you have visited and your original website.

If you are using a mobile device, we also collect device-specific settings and characteristics and device location data. This data will be stored whether or not you are registered with Wimdu or have logged into your Wimdu user account.

2. After registration

You can create a personal user account on our website. This allows you to save your personal settings, to post a listing or make a booking.

Wimdu requires your email address, a freely chosen password, a form of address, your first name and surname and your payment details to set up an account. The given email address serves as access identification for your user account. After successful registration, you will automatically receive a confirmation email. You can update your personal data in the settings of your user account at any time.

How do we collect data?

1. Cookies

Wimdu uses cookies. Cookies are small text files that are stored in the cache of your browser to enable later recognition.

We use ‘persistent’ cookies. They remain on the user's computer to simplify personalisation and registration services the next time our site is visited. Cookies can, for example, store what the user has selected. The user can manually remove the cookies at any time.

We also use ‘session’ cookies. These do not remain on the user’s computer. Once the user leaves the site, these temporary cookies are deleted. By collecting the information, we can analyse the usage patterns and structures of the site. In this way we can continuously improve our services, for example, the content, personalisation and simplicity of the site.

You can visit our website without cookies being stored in your browser. You can restrict or disable the storage of cookies in your browser settings at any time. However, this can lead to restrictions in the functionality and usability of our website. To opt out of third-party providers’ interest-based advertising, simply check the box that corresponds to the respective company on www.youronlinechoices.com.

2. Web analytics and tracking

By means of so-called ‘tracking tools’ used on the website, data is collected and stored for marketing and optimisation purposes. The user can object to future data collection and storage at any time.

A. Google Analytics

Our website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses cookies. The information generated by the cookie concerning your use of the website is usually transmitted to and stored by Google on servers in the United States. In case of activation of the IP anonymization on this website, Google will truncate your IP address for member states of the European Union as well as for other parties of the Agreement on the European Economic Area.

Only in exceptional cases is the full IP address sent to and shortened by a Google server in the USA. On behalf of Wimdu, Google will use this information to evaluate your use of our website, for compiling reports on website activity and providing other services relating to website activity and internet usage to Wimdu. The IP address, transmitted by your browser through Google Analytics, will not be merged with any other data stored by Google.

You can prevent Google’s collection of data generated by cookies relating to your use of the website (including your IP address) by downloading and installing the browser plug-in available under https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

B. Google Adwords

We also use the online advertising programme Google AdWords and conversion tracking, which is part of Google Adwords. Google Conversion Tracking is an analysis service provided by Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). When you click on an advert displayed by Google, a cookie for conversion tracking is stored on your computer. These cookies expire after 30 days, do not contain any personal data and are therefore not used for personal identification.

If you visit certain pages of our website and the cookie has not yet expired, we and Google will be able to see that you clicked on the advert and were brought to this page. Every Google AdWords customer receives a different cookie. This ensures that cookies cannot be tracked on the websites of AdWords customers.

The information collected by means of the conversion cookie is used to compile conversion statistics for AdWords customers who have opted for conversion tracking. These statistics show the customer the total number of users who have clicked on their advert, and which of those customers have been redirected to a page equipped with a conversion tracking tag. However, they do not contain any information that can be used to personally identify users.

If you do not want to participate in tracking, you can object to this usage by preventing the installation of cookies by selecting the appropriate setting in your browser software (deactivation option). By doing so, you will not be included in the conversion tracking statistics. For additional information and Google’s privacy policy, please visit http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.com/policies/privacy/.

C. Webtrekk

For the statistical evaluation of our websites, we use technology from Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Deutschland (www.webtrekk.de). We use Webtrekk services to collect data on the use of our website. This data is used to permanently improve and optimise our offers thus making them more interesting for you.

When using our website, information transmitted by your browser is collected and analysed. This is accomplished by cookie technology and the so-called pixels which are included on each web page. The following data is collected in this context: request (file name of the requested file), browser type/version, browser language, operating system used, internal resolution of the browser window, screen resolution, JavaScript enabling, Java on/off, cookies on/off, colour depth, referrer URL, IP address (collected anonymously and deleted immediately after use), time of access, clicks, anonymised form content (for example, if a phone number has been specified or not).

A direct personal reference is excluded at all times. The data thus collected is used to generate anonymous usage profiles, which form the basis for web statistics. The data collected using Webtrekk technology is not used to identify website visitors personally, without their specific consent, and is not merged with the personal data of the bearer of the pseudonym.

Any collected and saved data by Webtrekk can be objected to at any time with future effect. To do so, please click the following link. By providing confirmation via this link, a so-called opt-out cookie is set on your data carrier. The validity period of this cookie is 5 years. Please note that, when deleting all cookies on your computer, this opt-out-cookie is also deleted. If you want to continue to object anonymised data collection by Webtrekk, you must set the opt-out cookie again. The opt-out cookie is set per browser and computer. If you visit our web pages from different devices or using different browsers, you must enable the opt-out cookie on each of the different browsers or computers.

D. New Relic

We use the plugin New Relic, which enables us to statistically analyse the speed of the web page. This service is operated by New Relic, Inc., 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, USA (“New Relic”).

When a user visits a web page which contains such a plugin, their browser builds a direct connection to the servers of New Relic. Therefore, the provider has no influence on the scope of data collected by New Relic and informs the user according to its current information.

By integrating the plugin, New Relic receives the information that a user has accessed the corresponding page of the offer. If the user is logged in at New Relic, New Relic may assign their visit to their account at New Relic. If a user is not a member of New Relic, there is still the possibility that New Relic will detect and save their IP address.

The purpose and scope of data collection and the further processing and use of data by New Relic, as well as the corresponding rights and settings to protect the privacy of users, can be found in New Relic’s privacy policy under: https://newrelic.com/privacy.

If a user is a member of New Relic and does not want New Relic to collect and store personal data about them, the user must logout of New Relic before visiting the website.

E. Hotjar

We use the software Hotjar to improve user experience on our web pages. Hotjar helps us to measure and evaluate the user’s behaviour (mouse movements, clicks, scroll height, etc.) on our web pages. For this purpose, Hotjar uses cookies on the user’s devices and it can store user data such as browser information, operating system, time spent on the website, etc. For more information about data processing by Hotjar, please click here.

3. Re-targeting

Our website uses so called re-targeting technology. We use this technology to make our internet offers as appealing to you as possible. This technology allows internet users who are already interested in our offers to respond to the advertising on our partner websites.

A. Criteo GmbH

We also use tracking technology from Criteo GmbH. This technology allows us to address internet users who have visited our website via targeted product recommendations in the form of advertising banners on the websites of our partners. Such advertising banners are displayed on our partners’ sites based on cookies and an analysis of your previous user behaviour. This analysis is conducted anonymously; no usage profiles are merged with your real name. You may object to the collection of data by Criteo GmbH at any time under the following link: https://criteo.com/privacy.

B. Google Customer Match

We use Google Customer Match on our website. It matches a list of email addresses from Wimdu to registered users on Google. If the email address is registered with the service, personalised advertising can be displayed. The email addresses are only evaluated anonymously.

You may object to the collection and storage of data by Google Customer Match at any time with effect for the future.

C. Facebook Custom Audiences

We use the tool Facebook Custom Audiences provided by the company Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 USA (hereinafter “Facebook”), which enables Facebook to display advertising banners on our behalf. Thus, we transmit your email address in encrypted form to Facebook. If you are a Facebook member, Facebook recognizes that you are also registered with Wimdu.

For more information about data processing by Facebook, please refer to the terms of use for Custom Audiences https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php.

D. Web beacons / pixels

We may also use pixels. A pixel is a tiny graphic that is only one pixel in size and is sent to your computer either via a web page request or in an HTML email format. These pixels are used either directly or by third parties as a part of online advertising on our website or third-party websites. This enables us to learn whether a customer viewing the advertisement actually makes a booking. In addition, this makes it possible to track conversion through partner websites and to analyse the traffic patterns of users on the website in order to optimise our offers for you.

4. Social plugins (Facebook Connect)

Facebook Connect is a service provided by Facebook, Inc. The use of Facebook Connect is subject to the privacy policy and terms of use of Facebook.

When using Facebook Connect, data available to the public and data from your Facebook profile published on Facebook is transmitted to our website. Conversely, data from our website or the Wimdu app can also be transmitted to your Facebook profile. Your transmitted data is stored and processed by Wimdu for the purpose of registration on our platform.

By registering on our platform via Facebook Connect, you agree to the transfer of data from your Facebook profile to Wimdu, and the transfer of data on Wimdu to Facebook.

5. Log files

During every visit to our site, usage data will be transmitted by the respective Internet browser and stored in server log files.

The log file data is analysed anonymously to further improve our offers, to make the site easier to use, to detect and to fix errors more quickly and to control server capacity.

6. Contact form

You can directly contact Wimdu using the contact form found in the imprint. The data provided in the contact form is collected, processed and used by Wimdu solely to attend to your request.

7. Newsletter

Wimdu uses the email address used to create your user account to send you information about general promotions and offers from Wimdu via email, provided that you have agreed to receive the newsletter. Wimdu may personalise the newsletter content in a way that it contains information Wimdu considers to be of particular interest to you. For such a personalisation of information, Wimdu considers your booking history, i.e. past bookings and offers previously viewed on the website.

You can manage your settings for the Wimdu newsletter within your user account. You can also opt-out of receiving the newsletter by using the contact form.

What do we use your data for?

Wimdu uses your information:

 • to enable you to access and use the platform;
 • to operate, protect, improve and optimise our platform, such as to analyse, conduct research, personalise or otherwise customise your experience, and for promotional activities;
 • to help create and maintain a trusted and more secure environment on our platform and services, particularly fraud detection and prevention, conducting investigations and risk assessments, verifying the address of your listings, verifying any identification provided by you, and conducting checks against databases;
 • to send you service, support and administrative messages, reminders, technical notices, updates, security alerts, and information requested by you;
 • to administer rewards, referral programs, surveys, sweepstakes, contests or other promotional activities or events sponsored or managed by Wimdu or our business partners;
 • to comply with our legal obligations, resolve any disputes that we may have with any of our users, and to enforce our agreements with third parties;
 • to send you marketing and promotional messages and other information that may be of interest to you, including information about Wimdu or general promotions for partner campaigns and services, provided that you agreed to receiving the newsletter. You can opt-out of receiving such communication (see ‘newsletter’ section).

Sharing Personal Information with Third Parties

 • In order to complete your reservation, we pass on your personal information to third parties. To do this, relevant reservation details need to be transferred to the accommodation you have booked. This may include information such as your name, contact details, payment details, any preferences specified when making a booking and the names of guests travelling with you. This information may also be used by Wimdu or the accommodation to provide you with personalised information related to a reservation. If you have a query about your reservation, we may contact the host and ask them to handle your request.
 • We may use service providers, such as data processors, to process your personal data on our behalf. This is done to allow the facilitation of reservation payments, sending of marketing material or for analytical support services. These processors are bound by confidentiality clauses and are forbidden to use your personal data for their own or any other purpose.
 • We disclose personal data to law enforcement or other governmental authorities insofar as it is required by law or the authorities, or is strictly necessary for the prevention, detection or prosecution of criminal acts.
 • We work with business partners around the world to distribute or advertise accommodation and to help our business partners distribute and advertise their travel-related services. This may mean that their services are integrated into our website or they have been enabled to show a customised advertisement on our website – or we are advertising on their website. When you make a reservation on one of our business partners’ websites, certain personal data given will be forwarded to us. Certain business partners may receive your personal data from us if requested. When you make a reservation on a business partner’s website, please read the privacy policies on these business partners’ websites for more information.

Revocation of consents

You may revoke your consent at any time with effect for the future free of charge under datenschutz@wimdu.com or by written notice to Wimdu GmbH, Voltastraße 5, 13355 Berlin.

Information and correction

You have the right to free information about your saved personal data.

You may revoke your consent to store, process and use data at any time with effect for the future.

For further questions on our privacy policy and the processing of personal data, please contact us under datenschutz@wimdu.com. You may also reach us using the contact details provided in the imprint.